ОТНОСНО: Процедура по отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на Обект "Автомагистрала "Хемус", участък от км 166+144 от идейния проект на НКСИП= км 167+572 по технически проект от 2020 г. (след пресичането с път III-301) до км 189+344 от идейния проект на НКСИП = км 190+771.67 по технически проект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на територията на област Ловеч и област Велико Търново.
19.11.2021 г.
Инвестиционно предложение на "ИНТЕРКИКА"ЕООД за "Създаване на овощна градина и изграждане на система за капково напояване" в ПИ 17244.512.21, 17244.512.22, в землището на с.Горско Сливово, общ.Летница, обл.Ловеч
За провеждане на търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот, частна общинска собственост с идентификатор 40943.350.393 по кадастралната карта и КР на с.Кърпачево, общ.Летница, обл.Ловеч.