Новини

<p align='center'><b>УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, </b></p> <p align='center'><b>СКЪПИ ГОСТИ НА ГРАД ЛЕТНИЦА И ОБЩИНАТА,</b></p> <p align='center'><b>&nbsp;</b></p> <p align='center'>ПО СТАРА ТРАДИЦИЯ И ТАЗИ ПРОЛЕТ ОРГАНИЗИРАМЕ ЗА ВАС ПРОЛЕТЕН ПАНАИР,</p> <p align='center'>КОЙТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 30 И 31 МАРТ 2019 Г.</p> <p align='center'>&nbsp;</p> <p align='center'>ДОБРЕ ДОШЛИ И ПРИЯТНО ЗАБАВЛЕНИЕ!</p>

<p>На 19 август 2018 г. около 20,30 часа на територията на гр. Летница в обект: &bdquo;Навеси за селскостопанска продукция&ldquo;, собственост на &bdquo;АЖД-АГРО&ldquo; ЕООД &nbsp;възникна пожар. В ограничаването и потушаването на пожара участват екипи на РС &bdquo;ПБЗН&ldquo; &ndash; Ловеч, Троян, Белене, Плевен, Левски и доброволното формирование на Община Летница. Пожарът е овладян своевременно, без човешки жертви или пострадали хора. Няма опасност за живота и здравето на населението на гр. Летница.</p> <p>Службите на пожарна безопасност и защита на населението продължават да наблюдават обекта до окончателното ликвидиране на пожарното огнище.</p>

<p>Във връзка с кандидатстване за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ<b> </b>по процедури, чрез подбор BG06RDNP001-7.007 - <strong>Спорт &bdquo;Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура&ldquo;</strong> по подмярка 7.2. &bdquo;Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура&ldquo; от мярка 7 &bdquo;Основни услуги и обновяване на селата в селските райони&ldquo; от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., Община Летница изготвя проектно предложение с предмет: &bdquo;Игрище за минифутбол&rdquo;.</p> <p>Съгласно Условия за кандидатстване с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., Приложение № 1 към Заповед № РД 09-230 от 09.03.2018 г., обосноваността на разходите се преценява чрез представяне на най-малко три съпоставими независими оферти.</p> <p class='2'>Община Летница, област Ловеч <b>обявява</b>, че събира оферти чрез прилагане на принципа на пазарни консултации, съгласно Закона за обществените поръчки, за определяне на стойността на разхода на СМР по проектно предложение: &bdquo;Игрище за минифутбол&rdquo;.</p> <p>Повече информация и образци на документи може да намерите в секция &bdquo;Профил на купувача&ldquo;, на интернет страницата на общината.</p>

<p>Във връзка с кандидатстване за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ<b> </b>по процедури, чрез подбор BG06RDNP001-7.006 - Площи &bdquo;Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените интереси от общинско значение&ldquo; по подмярка 7.2. &bdquo;Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура&ldquo; от мярка 7 &bdquo;Основни услуги и обновяване на селата в селските райони&ldquo; от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., Община Летница изготвя проектно предложение с предмет: &bdquo;Облагородяване и благоустрояване на централна част в гр. Летница, обл. Ловеч&rdquo;.</p> <p>Съгласно Условия за кандидатстване с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., Приложение № 1 към Заповед № РД 09-231 от 09.03.2018 г., обосноваността на разходите се преценява чрез представяне на най-малко три съпоставими независими оферти.</p> <p class='2'>Община Летница, област Ловеч <b>обявява</b>, че събира оферти чрез прилагане на принципа на пазарни консултации, съгласно Закона за обществените поръчки, за определяне на стойността на разхода на СМР по проектно предложение: &bdquo;Облагородяване и благоустрояване на централна част в гр. Летница, обл. Ловеч&rdquo;.</p> <p>Повече информация и образци на документи може да намерите в секция &bdquo;Профил на купувача&ldquo;, на интернет страницата на общината.</p>

<p align='center'><b>Колоездачна обиколка Купа &bdquo;Васил Левски&ldquo; </b><b>2017</b><b> г.</b></p> <p>На 18 юли 2017 година България ще отбележи 180 годишнината от рождението на Апостола на българската свобода Васил Левски.</p> <p>Във връзка с честването на тази бележита годишнина и отдаване на заслужена почит към неговото дело и саможертва, Областна администрация &ndash; Ловеч е организирала Колоездачна обиколка на национално ниво, която да се проведе през месец юли 2017 г.</p> <p>Обиколката обхваща маршрут, свързан със знакови места от дейността на Апостола: Карлово &ndash; Троян &ndash; Ловеч и е включена в спортния календар на Българския колоездачен съюз за 2017 г.</p> <p>&nbsp;<b>Участници:</b></p> <ul> <li>Спортисти от професионални колоездачни клубове в България и чужбина;</li> <li>Любители на колоезденето от всички възрасти: деца, младежи, възрастни.</li> </ul> <p>&nbsp;<b>Период на провеждане:</b> в периода 16-17 юли 2017 г.</p> <p><b>Маршрут:</b> гр. Карлово &ndash; гр. Троян &ndash; гр. Ловеч</p> <p><b>Организатори:</b> Областна администрация Ловеч, Български колоездачен съюз.</p>