Протокол № 24 от 28.07.2021 г., Решения №№ 221 -227