ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА КЪМ ГОДИШЕН ОТЧЕТ НА ОБЩИНА ЛЕТНИЦА ЗА 2020 Г.