ЗАПОВЕД № 65 ОТ 25.02.2021Г. ЗА ДОПУСКАНЕ ИЗРАБОТКАТА НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ/ПУП-ПРЗ/ЗА ПИ 43476.315.931, УПИ XIII, КВ.18, ГР..ЛЕТНИЦА, ОБЩИНА ЛЕТНИЦА.

Свързани документи
Прикачен файл Size
ЗАПОВЕД 65.pdf 139.29 KB