ЗАПОВЕД № 60 ОТ 15.02.2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ/ПУП-ПРЗ/ЗА ПИ 43476.315.1470, УПИ II, КВ.29, ГР.ЛЕТНИЦА, ОБЩИНА ЛЕТНИЦА.