ЗАПОВЕД № 57 ОТ 11.02.2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ/ПУП-ПРЗ/ЗА ПИ 17244.900.528, УПИ II-528, КВ.33, С.ГОРСКО СЛИВОВО, ОБЩИНА ЛЕТНИЦА.