ЗАПОВЕД № 12 ОТ 07.01.2021Г. ЗА ДОПУСКАНЕ ИЗРАБОТКАТА НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ/ПУП-ПРЗ/ЗА ПИ 40261.220.507, УПИ XVII-507, КВ.52, С.КРУШУНА, ОБЩИНА ЛЕТНИЦА.