ЗАПОВЕД № 287/01.10.2020г. ЗА ДОПУСКАНЕ ИЗРАБОТВАНЕТО НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН-ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯНАВЕ/ПУП-ПРЗ/ ЗА УПИ I, КВ.127а, ОПРЕДЕЛЕН ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ.

Свързани документи
Прикачен файл Size
SKM_22720100508110.pdf 65.97 KB