Обява за откриване на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост с ПИ 40261.220.76 в едно с построените в него сгради.