Заповед за допускане изработването на проект за изменение на подробен устройствен план за ПИ 43476.315.1470