Обява за откриване на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на 34,014 дка ниви в Горско Сливово