ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА СТАРИ ХОРА

Центърът за настаняване от семеен тип за стари хора в с. Крушуна е открит на 01. 09. 2013 г. със Заповед № РД 01-904 от 22.08.2013 г. на Изпълнителния директор на Агенция „Социално подпомагане” към Министерството на труда и социалната политика като държавно-делегирана дейност.

ЦНСТ е форма на социална услуга, насочена към лица, които имат потребност от 24-часова грижа. Социалната услуга създава среда за живот близка до семейната, при която лицата получават необходимата им индивидуализирана подкрепа за водене на относително самостоятелен и независим живот. Услугата се предоставя в комбинация и координация с базовите услуги в общността и с други социални услуги.

Капацитетът на Центъра за настаняване от семеен тип е 15 места.

Дейността на служителите в Центърът за настаняване от семеен тип се изпълнява на основание Правилника за вътрешния ред и Методиката за организиране на работата по предоставяне на социална услуга в общността. Екипът, предоставящ социалните услуги, включва директор, медицинска сестра, трудотерапевт, готвач, санитари, социален работник, касиер-домакин.


За контакт:

с. Крушуна

ул. „К.Ганев“ 11

Тел.06944/2410

e-mail:cnstkrushuna@abv.bg