Община Летница депозира Проект 'Повишаване квалификацията на служителите вОбщина Летница чрез обучения' по Оперативна програма 'Административен капацитет', Приоритетна ос ІІ 'Управление на човешките ресурси', Подприоритет 2.2. 'Компетентна и ефективна държавна администрация', Бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-14. Проекта включва обучения за служителите от общинската администрация по ключови компетентности. Срока за изпълнение на проекта е 12 месеца.