«Консултанска услуга, включваща упражняване на строителен надзор по време на строителството, съставяне на технически паспорт на строежа и упражняване на инвеститорски контрол за количества и цени на СМР по време на изпълнение на проектите» по Мярка 322 «Обновяване и развитие на населените места» от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

Обектът на поръчката е изпълнение на проекти по Мярка 322 «Обновяване и развитие на населените места» от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). Проектите са както следва: 1. Проект №11/322/00049 – «Реконструкция на улична мрежа – ул. «Филип Тотю» от км.0+000 до км.0+598.00; ул. «Филип Тотю» – ул. «Цар Освободител» от км.0+000 до км.0+196,20; ул. «Сергей Румянцев» от км.0+000 до км.0+330,00; ул. «Цар Освободител» от км.0+000 до км.0+665,60 в гр.Летница»; 2. Проект №11/322/00050 – «Реконструкция на улична мрежа – ул. «Цар Освободител» - ул. «Филип Тотю» от км.0+000 до км.0+253,80; ул. «Ал.Стамболийски» от км.0+000 до км.1+037,80; бул. «България» от км.0+000 до км.0+627,30 в гр.Летница»; 3. Проект №11/322/00059 – «Реконструкция на улична мрежа–гр.Летница, ул. «Бачо Киро» от км.0+000 до км.0+918,00». Обхват на работите, както следва: - упражняване на непрекъснат, ефективен и качествен строителен надзор; -осигуряване на законосъобразното започване, изпълнение и въвеждане в експлоатация на обектите с оглед избягване на бъдещи имуществени претенции, свързани с изпълнението на СМР по количество и качество, както и ясно дефиниране на отговорностите, свързани с бъдещи дефекти на обектите; - контрол по спазване плана по безопасност и здраве (ПБЗ) и Наредба №2/22.03.2004 г. на МРРБ и МТСП; - упражняване на инвеститорски контрол по спазване на: единичните анализни цени на всички видове работи от КСС, Календарния план с линейни диаграми, Диаграмата на работната ръка, Графика за заетостта на строителните машини, Диференциалната диаграма за разпределение на капиталовите вложения, Интегралната диаграма за разпределение на капиталовите вложения, изготвени от строителя; -подписване на количествените сметки, представени от изпълнителя за извършените СМР; - осигуряване съставянето на актовете и протоколите в съответствие с изискванията на ЗУТ и Наредба №3/2003 год. на МРРБ за съставяне на актове и протоколи по време на строителството,както и в съответствие с изискванията на Наредба №24 от 29.07.2008 г. на МЗХ за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. и Наредба за изменение и допълнение на Наредба №24 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. (ДВ, бр.11 от 09.02.2010 г.); -подписване на всички междинни и окончателни актове и протоколи; -изготвяне на ежемесечни доклади за хода на СМР, относно спазване изискванията по ЗЗБУТ, ЗУТ,графиците и диаграмите и наличието на нередности, констатирани от него; -внасяне на екзекутивната документация пред органа, издал разрешението за строеж и в Агенцията по кадастъра в необходимия обем; -съставяне на констативен акт, след завършване на СМР, съвместно с възложителя и Изпълнителите на проектирането и СМР удостоверяващ, че строежът е изпълнен съобразно одобрените проекти, заверената заверената екзекутивна документация, изискванията към строежа и условията на сключения договор; -регистрира искане за въвеждането на обектите в експлоатация; -съставяне на технически паспорт на строежите, съгласно Наредба №5/28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите и др. Изпълнението на проектите с №11/322/00049, №11/322/00050 и №11/322/00059 ще се извършва едновременно до тяхното окончателно изпълнение и извършване на цялата инвестиция. Прогнозните стойности определени без ДДС в лева, са както следва за: -ПРОЕКТ №11/322/00049 – 28 848,00 лева без ДДС; -ПРОЕКТ №11/322/00050 – 28 742,00 лева без ДДС; -ПРОЕКТ№11/322/00059 - 14 802,00 лева без ДДС. Офертите на Участниците не трябва да надвишават горепосочените прогнозни стойности. Крайна дата на изпълнението: 21.10.2011 година.