ЗАПОВЕД № 324 ОТ 11.11.2021Г. ЗА ДОПУСКАНЕ ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН -ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ /ПУП-ПРЗ/ ЗА ПИ 40261.220.76, УПИ V, КВ.32, С.КРУШУНА