Съобщение за процедура по провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем

Провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на 40 кв.м. от поземлен имот с идентификатор 43476.315.2063 по КК и КР на гр.Летница, съгласно схема одобрена от Гл.архитект, за поставяне на преместваемо съоръжение за търговска дейност.