УВАЖАЕМИ ХОТЕЛИЕРИ,

Единната система за туристическа информация /ЕСТИ/, разработена и внедрена от Министерството на туризма, към настоящия момент функционира и поетапно в нея се включват със свои профили и подават данни лицата, извършващи дейност в местата за настаняване.

Крайният срок за регистриране на профил на лицата извършващи дейност в обекта /ЛИДО, хотелиери/ в ЕСТИ е 30 септември 2019 г.

Считано от 01.10.2019 г. всички хотелиери, включително физически лица, които предоставят настаняване в СТАИ ЗА ГОСТИ, КЪЩИ ЗА ГОСТИ И АПАРТАМЕНТИ ЗА ГОСТИ, трябва да подават информация към ЕСТИ, съгласно изискванията на чл.116, ал.5 от Закона за туризма:
„Чл. 116. (Изм. – ДВ, бр. 9 от 2015 г., в сила от 3.02.2015 г., бр. 75 от 2016 г.) (1) Лицата, извършващи хотелиерство, водят регистър за настанените туристи със съдържание на данните, утвърдени от министъра на туризма и публикувани на интернет страницата на Министерството на туризма.
...............................................................
(5) В Единната система за туристическа информация се вписват следните данни от регистрите за настаняване:
1. за туристи – граждани на Република България, на държава – членка на Европейския съюз, на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария – брой на настанените туристи, дата на регистрация и дата на отпътуване;
2. за туристи – граждани на държави, извън тези по т. 1 – брой на настанените туристи, идентифициращи данни за лицата съгласно чл. 28, ал. 3 от Закона за чужденците в Република България, дата на регистрация и дата на отпътуване.
(6) Когато регистърът за настаняване се води съгласно:
1. алинея 2, т. 1 – данните по ал. 5 се отразяват автоматизирано в Единната система за туристическа информация;
2. алинея 2, т. 2 – лицата, извършващи хотелиерство, осигуряват автоматизиран оперативно съвместим обмен на данни между регистъра и Единната система за туристическа информация; обменът се осъществява по реда на Закона за електронното управление или чрез интерфейси за директна свързаност;
3. алинея 2, т. 3 – данните се въвеждат в Единната система за туристическа информация ежедневно чрез публично достъпен уеб или друг интерфейс и сигурна комуникационна сесия за свързаност; когато туристически обекти по ал. 4 се намират в труднодостъпни или отдалечени райони, за които липсва комуникационна свързаност, вписването се извършва веднъж седмично; районите се определят от министъра на туризма и се публикуват на интернет страницата на Министерството на туризма въз основа на данни от Комисията за регулиране на съобщенията.
(7) Данните по ал. 5 не са публични. Достъп до тях имат:
1. лицата, извършващи хотелиерство – за данните за настанените от тях лица;
2. съответната община – за данните за броя на настанените лица, тяхното гражданство и броя на реализираните нощувки на територията й;
3. Националната агенция за приходите – за данните за броя на настанените лица, тяхното гражданство и броя на реализираните от тях нощувки на територията на цялата страна;
4. министърът на вътрешните работи – за всички данни по ал. 5;
5. Националният статистически институт – за обобщени статистически данни, въз основа на наличните данни в Единната система за туристическа информация, в обем, определен със закон.
(8) Лицата по ал. 7, т. 2 – 5 могат да получават данните в съответния обем от Единната система за туристическа информация по реда на Закона за електронното управление.
(9) Информация от Единната система за туристическа информация може да се предоставя със заличени лични данни за настанените лица и данни за конкретни места за настаняване в отворен машинночетим формат за нуждите на повторно използване на информация от обществения сектор по реда на Закона за достъп до обществена информация.“

Към момента всеки хотелиер може да подава заявка за регистрация в реална среда на ЕСТИ на https://esti.tourism.government.bg

Адресът е достъпен и чрез интернет страницата на Министерството на туризма, секция ЕСТИ /в дясно при зареждане на първоначалния екран /.

За улесняване на хотелиерския бранш при разгръщането на експлоатацията на системата, Министерството на туризма осигурява възможност за регистрация в тестова среда на ЕСТИ. Препоръчително е хотелиерите да преминат през период на запознаване и изпробване на системата ЕСТИ.

Тестовата среда на ЕСТИ не се различава от реалната и осигурява достъп до целия набор на функционалности, но без риск от нежелани последствия от подаване на грешни данни или неправилна работа със системата. Подадените в тестова среда данни не ангажират по никакъв начин хотелиерите. Тестовата система може да се използва за пробно подаване на данни във всички варианти, както следва:
1.Подаване на данни за настанени туристи чрез въвеждане на всяка регистрация през уеб-браузър в модула „Система регистър на настаняванията“ /СРН/;
2.Подаване на данни с файл в утвърден формат;
3.Подаване на данни чрез автоматизирана комуникация „система –система“, при което хотелиерска система обменя данни с ЕСТИ.

Достъпът до тестовата версия на системата става по идентичен начин, както до реална система, след подадена заявка от страна на лицата, опериращи места за настаняване. В базата данни на системата са заредени наличните в Националния туристически регистър данни за категоризираните места и техните оператори, идентично на реалната среда.
Адресът на тестовата система е: https://estitest.tourism.government.bg

Адресът на системата в реална среса, тестовата система и видео инструкции за работа със системата са публикувани на страницата на Министерството на туризма, секция ЕСТИ:

Единна система за туристическа информация