Име на проекта Източник на финансиране Период на изпълнение

Стойност на
проекта в лв.

1.

Механизъм лична помощ

Финансирането и реализирането на Механизма се осъществяват чрез сключено Споразумение между Националния осигурителен институт, Агенция за социално подпомагане и Община Летница на основание чл.2, ал.11 от Наредба №РД-07-7 от 28.06.2019г. за включване в механизма лична помощ. 05.08.2019г.- безсрочно

Преведени средства към

31.12.2020г. - 207 760,44лв.

2.

Рехабилитация на улици на територията на община Летница

Финансирането се осъществява по Договор №BG06RDNP001-7.001-0003-С01/03.09.2020г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програма "Развитие на селските райони за периода 2014г. - 2020г. В процес на реализация 1 170 864,34 лв.
3. Проект "Облагородяване и благоустрояване на централната част в град Летница, обл. Ловеч Постановление №360 от 10.12.2020г. на Министерски съвет за одобряване на допълнителни разходи, трансфери за 2020г. по бюджета на Община Летница В процес на реализация 242 904 лв.
4. Рехабилитация на улици в село Крушуна - ул. "Дечо Николов", ул. Йордан Хр. Станчев", ул. "Рила" Постановление №360 от 10.12.2020г. на Министерски съвет за одобряване на допълнителни разходи, трансфери за 2020г. по бюджета на Община Летница В процес на реализация 99 643 лв.
5. Рехабилитация на улици в село Горско Сливово - ул. "Асен Златаров", ул. Юсменови" Постановление №360 от 10.12.2020г. на Министерски съвет за одобряване на допълнителни разходи, трансфери за 2020г. по бюджета на Община Летница В процес на реализация 73 730 лв.
6. Операция "Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19" Финансиран от Фонд за европейско подпомагане на нуждаещите се лица 2014-2020г. 01.01.2021г. - 27.04.2021г. 12 028,50 лв.
7. Облагородяване и благоустрояване на дворното пространство на ДГ "Ирина Бачо Кирова" град Летница Общински бюджет В процес на изпълнение 240 000,00 лв.
8. Изграждане на водопроводно отклонение за ПИ с идентификатор 40943,31.105 - /бивша мелница/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Кърпачево

ВиК АД град Ловеч

Общински бюджет

В процес на изпълнение 4 264,00 лв.
9. Ремонт с подмяна на дограма в самостоятелен обект с идентификатор 43476.315.651.1.8, в административната сграда с идентификатор 43476.315.651.1, област Ловеч, община летница, град Летница, бул. "България" №19, ПИ 43476.315.651, УПИ I-651, кв. 33 Общински бюджет В процес на изпълнение 41 972,00 лв.
10. Възстановяване, озеленяване и модернизиране на зона за отдих в село Крушуна ПУДООС Краен срок за изпълнение до 30. 11. 2021г. 9 990,00 лв.
11. Възстановяване и озеленяване на зона за отдих в град Летница ПУДООС Краен срок за изпълнение до 30. 11. 2021г. 9 992,80 лв.
12. Възстановяване, озеленяване и модернизиране на зона за отдих в село Горско Сливово ПУДООС Краен срок за изпълнение до 30. 11. 2021г. 9 960,00 лв.
13. Проект BG05M9OP001-6.002-0109 "Патронажна грижа" Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, съфинансиране от Европейския социален фонд към Европейския съюз В процес на изпълнение 117 451,25 лв.
14. Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания

Програмата се реализира със средства от Държавния бюджет, съгласно сключени между Община Летница и Агенция по заетостта чрез Дирекция "Бюро по труда" гр. Ловеч договори:

- Договор №406-0357-21-11009/21.10.2021г.

В процес на изпълнение 18 886 лв.