СЪОБЩЕНИЕ НА МОСВ /БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ДУНАВСКИ РАЙОН/ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ПО ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ, ЧРЕЗ ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВИ СЪОРЪЖЕНИЯ , ОТ РЕКА ОСЪМ , ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 43476.313.1 С ЦЕЛ НАПОЯВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ КУЛТУРИ В МАСИВИ 185,186, 187, 188, 189, 190, 191 И 192 В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГРАД ЛЕТНИЦА.
СЪОБЩЕНИЕ НА МОСВ /БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ДУНАВСКИ РАЙОН/ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ПО ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ, ЧРЕЗ ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВИ СЪОРЪЖЕНИЯ , ОТ РЕКА ОСЪМ, ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 43476.313.1 С ЦЕЛ НАПОЯВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ КУЛТУРИ В МАСИВИ 197,198, 199, 200, 201 И 202 В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГРАД ЛЕТНИЦА.