Уважаеми граждани на община Летница,

В изпълнение на Закона за регионалното развитие и в съответствие с „Методически указания за разработване и прилагане на планове за интегрирано развитие на община (ПИРО) за периода 2021-2027г.“, започва разработване на План за интегрирано развитие на община Летница за периода 2021-2027г.

Планът е основен инструмент за планиране, програмиране, управление и ресурсно осигуряване на развитието на общината през следващите седем години. Основните цели на плана са: подобряване на икономическото, социалното и екологичното състояние на територията на община Летница.

Общинска администрация Летница се обръща към Вас с молба да се включите активно в изработването на плана като попълните анкетата на следния линк: https://forms.gle/dn2EojeU9GpNQejV8

Анкетата е анонимна, но в случай, че желаете да вземете участие в предстоящи обсъждания във връзка с разработването на плана, може да оставите Вашите координати в края на анкетата или да ни изпратите Вашите предложения на имейл: letnitsa@mail.bg.

Благодарим Ви за отделеното време!

Община Летница, на основание чл. 128, ал.1 от Закона за устройство на територията, съобщава, че е изработен Проект на Парцеларен план на трасетата на съществуващи хидромелиоративни съоръжения за напояване (ХМСН) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Летница, общ.Летница, област Ловеч. Обявата е хубликувана в Държавен вестник бр.42 от 12.05.2020 г. на стр.66-67. На основание чл. 128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник”, заинтересованите лица могат да се запознаят с предложения проект в сградата на Община Летница и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.