Социални дейности

Центърът за настаняване от семеен тип за стари хора в с. Крушуна

Центърът за настаняване от семеен тип за стари хора в с. Крушуна е открит на 01. 09. 2013 г. със Заповед № РД 01-904 от 22.08.2013 г.

Дневен център за възрастни хора с увреждания” в гр. Летница

„Дневен център за възрастни хора с увреждания” в гр.Летница, с капацитет 20 места, е комплекс от социални услуги, които създават условия за цялостно обслужване на потребителите през деня, свързани с предоставяне на храна, задоволяване на ежедневните, здравните, образователните и

Центърът за социална рехабилитация и интеграция с. Крушуна

Центърът за социална рехабилитация и интеграция с. Крушуна е открит на 01.09.2013 г. със Заповед № РД 01-905 от 22.08.2013 г. на Изпълнителния директор на Агенция „Социално подпомагане” към Министерството на труда и социалната политика като държавно-делегирана дейност.