<p style='text-align: center;'>Съобщение</p> <p>Във връзка с необходимостта от определяне на прогнозната стойност за възлагане на обществена поръчка с предмет: &bdquo;Улица от ОТ 173 до ОТ 170 в кв. 52 и кв. 53 в с. Крушуна, Община Летница&rdquo;, Община Летница, област Ловеч отправя покана на основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 44 от Закона за обществените поръчки към всички заинтересовани лица - независими експерти и/или органи, участници на пазар, имащи интерес да предоставят оферта с индикативни стойности за изпълнение на дейностите по предмета на обществената поръчка.</p> <p>Поканата със съответните приложения е публикувана в раздел &bdquo;Профил на купувача&ldquo; на интернет сайта на Община Летница, на следния адрес: <a>www.letnitsa.bg</a></p&gt;

<p><a href='/sites/default/files/upload/archive/users/user_1/2019-10/72363091_774012606374856_3292109732512268288_n.jpg' target='_blank'><img src='/sites/default/files/upload/archiveusers/user_1/2019-10/th_72363091_774012606374856_3292109732512268288_n.jpg' border='0' alt='72363091_774012606374856_3292109732512268288_n.jpg' class='left' /></a> <a href='/sites/default/files/upload/archive/users/user_1/2019-10/71710372_966687527029982_5729139571434717184_n.jpg' target='_blank'><img src='/sites/default/files/upload/archiveusers/user_1/2019-10/th_71710372_966687527029982_5729139571434717184_n.jpg' border='0' alt='71710372_966687527029982_5729139571434717184_n.jpg' class='left' /></a> <a href='/sites/default/files/upload/archive/users/user_1/2019-10/72779215_3618404614852308_581192599377805312_n.jpg' target='_blank'><img src='/sites/default/files/upload/archiveusers/user_1/2019-10/th_72779215_3618404614852308_581192599377805312_n.jpg' border='0' alt='72779215_3618404614852308_581192599377805312_n.jpg' class='left' /></a>В периода 02.10. &ndash; 07.10.2019 г. делегация от Община Летница, начело с временно изпълняващият длъжността кмет &ndash; Иван Иванов, посети Община &bdquo; Фурчи Сикуло&ldquo;, Сицилия, Италия.</p> <p>Инициативата е част от дейностите по партньорския Проект: &bdquo;Ние сме европейци! Нашето бъдеще е Европа&ldquo;, по Мярка &bdquo;Побратимяване на градове&ldquo;, Програма &bdquo;Европа за гражданите&ldquo; 2014-2020. </p> <p>Бенефициент на проекта е Община &bdquo; Фурчи Сикуло&ldquo; , Сицилия, Италия.</p> <p>Освен Община Летница, в него участват и Община Пририкули - Латвия; Забар - Малта; Къртис, - Испания; Милвус &ndash; Словакия.</p> <p>Проектът има за цел да установи стабилно и трайно партньорство, за да създаде мрежа за сътрудничество и обмен на опит, който може да представлява принос за растеж за укрепване на концепцията за активно и демократично гражданство. Намерението е гражданите да насърчават да дават своя активен принос за европейската интеграция и да развият между културен диалог, взаимно разбиране и подкрепа за европейските основни ценности. Проектът цели обмен на добри практики и засилване на сътрудничеството между местните администрации и представители на гражданското общество, като подкрепя структуриран диалог между политиците и гражданите, за да допринесе за европейското социално развитие, с подход на подход отдолу нагоре.</p> <p>Основната тема на дейностите по проекта е конструктивният дебат за демократичното участие и насърчаването на активното европейско гражданство, социалната ангажираност, дебатът за бъдещето на ЕС и възприемането на гражданите от предизвикателствата, пред които е изправен Европейският съюз.</p> <p>На 04.10.2019 г. е подписан пакт за сътрудничество между общините &ndash; участници в проекта.</p> <p>Участието на Община Летница в <b> проекта ни предоставя</b> възможност да участваме при създаването на мрежа на европейско ниво в сътрудничество с европейски партньори, да надградим своите познания за държавите участнички, да присъстваме на обмяната на добри ефективни практики, да видим ефекта и резултатите от множество реализирани проекти, да получаваме много и интересна информация. Всичко това, ще бъде приложено в пряката ни работа в Община Летница, както и при разработването и управлението на проекти и в бъдещи програми и стратегии за развитието на община Летница. <a href='/sites/default/files/upload/archive/users/user_1/2019-10/72363091_774012606374856_3292109732512268288_n.jpg' target='_blank'><br /></a></p>

<p>УВАЖАЕМИ ХОТЕЛИЕРИ,</p> <p>Единната система за туристическа информация /ЕСТИ/, разработена и внедрена от Министерството на туризма, към настоящия момент функционира и поетапно в нея се включват със свои профили и подават данни лицата, извършващи дейност в местата за настаняване.</p> <p>Крайният срок за регистриране на профил на лицата извършващи дейност в обекта /ЛИДО, хотелиери/ в ЕСТИ е 30 септември 2019 г.</p> <p>Считано от 01.10.2019 г. всички хотелиери, включително физически лица, които предоставят настаняване в СТАИ ЗА ГОСТИ, КЪЩИ ЗА ГОСТИ И АПАРТАМЕНТИ ЗА ГОСТИ, трябва да подават информация към ЕСТИ, съгласно изискванията на чл.116, ал.5 от Закона за туризма: <br />&bdquo;Чл. 116. (Изм. &ndash; ДВ, бр. 9 от 2015 г., в сила от 3.02.2015 г., бр. 75 от 2016 г.) (1) Лицата, извършващи хотелиерство, водят регистър за настанените туристи със съдържание на данните, утвърдени от министъра на туризма и публикувани на интернет страницата на Министерството на туризма.<br />...............................................................<br />(5) В Единната система за туристическа информация се вписват следните данни от регистрите за настаняване:<br />1. за туристи &ndash; граждани на Република България, на държава &ndash; членка на Европейския съюз, на държава &ndash; страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария &ndash; брой на настанените туристи, дата на регистрация и дата на отпътуване;<br />2. за туристи &ndash; граждани на държави, извън тези по т. 1 &ndash; брой на настанените туристи, идентифициращи данни за лицата съгласно чл. 28, ал. 3 от Закона за чужденците в Република България, дата на регистрация и дата на отпътуване.<br />(6) Когато регистърът за настаняване се води съгласно:<br />1. алинея 2, т. 1 &ndash; данните по ал. 5 се отразяват автоматизирано в Единната система за туристическа информация;<br />2. алинея 2, т. 2 &ndash; лицата, извършващи хотелиерство, осигуряват автоматизиран оперативно съвместим обмен на данни между регистъра и Единната система за туристическа информация; обменът се осъществява по реда на Закона за електронното управление или чрез интерфейси за директна свързаност;<br />3. алинея 2, т. 3 &ndash; данните се въвеждат в Единната система за туристическа информация ежедневно чрез публично достъпен уеб или друг интерфейс и сигурна комуникационна сесия за свързаност; когато туристически обекти по ал. 4 се намират в труднодостъпни или отдалечени райони, за които липсва комуникационна свързаност, вписването се извършва веднъж седмично; районите се определят от министъра на туризма и се публикуват на интернет страницата на Министерството на туризма въз основа на данни от Комисията за регулиране на съобщенията.<br />(7) Данните по ал. 5 не са публични. Достъп до тях имат:<br />1. лицата, извършващи хотелиерство &ndash; за данните за настанените от тях лица;<br />2. съответната община &ndash; за данните за броя на настанените лица, тяхното гражданство и броя на реализираните нощувки на територията й;<br />3. Националната агенция за приходите &ndash; за данните за броя на настанените лица, тяхното гражданство и броя на реализираните от тях нощувки на територията на цялата страна;<br />4. министърът на вътрешните работи &ndash; за всички данни по ал. 5;<br />5. Националният статистически институт &ndash; за обобщени статистически данни, въз основа на наличните данни в Единната система за туристическа информация, в обем, определен със закон.<br />(8) Лицата по ал. 7, т. 2 &ndash; 5 могат да получават данните в съответния обем от Единната система за туристическа информация по реда на Закона за електронното управление.<br />(9) Информация от Единната система за туристическа информация може да се предоставя със заличени лични данни за настанените лица и данни за конкретни места за настаняване в отворен машинночетим формат за нуждите на повторно използване на информация от обществения сектор по реда на Закона за достъп до обществена информация.&ldquo;</p> <p>Към момента всеки хотелиер може да подава заявка за регистрация в реална среда на ЕСТИ на https://esti.tourism.government.bg</p&gt; <p>Адресът е достъпен и чрез интернет страницата на Министерството на туризма, секция ЕСТИ /в дясно при зареждане на първоначалния екран /.</p> <p>За улесняване на хотелиерския бранш при разгръщането на експлоатацията на системата, Министерството на туризма осигурява възможност за регистрация в тестова среда на ЕСТИ. Препоръчително е хотелиерите да преминат през период на запознаване и изпробване на системата ЕСТИ.</p> <p>Тестовата среда на ЕСТИ не се различава от реалната и осигурява достъп до целия набор на функционалности, но без риск от нежелани последствия от подаване на грешни данни или неправилна работа със системата. Подадените в тестова среда данни не ангажират по никакъв начин хотелиерите. Тестовата система може да се използва за пробно подаване на данни във всички варианти, както следва: <br />1.Подаване на данни за настанени туристи чрез въвеждане на всяка регистрация през уеб-браузър в модула &bdquo;Система регистър на настаняванията&ldquo; /СРН/;<br />2.Подаване на данни с файл в утвърден формат;<br />3.Подаване на данни чрез автоматизирана комуникация &bdquo;система &ndash;система&ldquo;, при което хотелиерска система обменя данни с ЕСТИ.</p> <p>Достъпът до тестовата версия на системата става по идентичен начин, както до реална система, след подадена заявка от страна на лицата, опериращи места за настаняване. В базата данни на системата са заредени наличните в Националния туристически регистър данни за категоризираните места и техните оператори, идентично на реалната среда.<br />Адресът на тестовата система е: https://estitest.tourism.government.bg</p&gt; <p>Адресът на системата в реална среса, тестовата система и видео инструкции за работа със системата са публикувани на страницата на Министерството на туризма, секция ЕСТИ:</p> <p>Единна система за туристическа информация</p>

<p align='center'><b>СЪОБЩЕНИЕ</b></p> <p align='center'><b>за удължаване на първоначалния срок за участие в пазарни консултацииза представяне на независими индикативни ценови оферти за </b></p> <p align='center'><b>определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет:&bdquo;Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища </b></p> <p align='center'><b>на територията на община Летница и подготовка на пътищатаза експлоатация при зимни условия през сезон 2019/2020 година&rdquo;</b></p> <p>&nbsp;</p> <p><b>УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, </b></p> <p>Уведомяваме Ви, че срокът за подаване на независими индикативни ценови оферти във връзка с подготовката на обществена поръчка с предмет: &bdquo;Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища на територията на община Летница и подготовка на пътищата за експлоатация при зимни условия през сезон 2019/2020 година&rdquo; се удължава до <b>17:00 часа на 22.07.2019 г. </b></p> <p>С изключение на крайния срок за получаване на оферти, всички първоначално поставени условия и изисквания остават непроменени.</p> <p>Поканата със съответните приложения е публикувана в раздел &bdquo;Профил на купувача&ldquo; на интернет сайта на Община Летница, на следния адрес: <a>www.letnitsa.bg</a></p&gt;

<p align='center'><b>СЪОБЩЕНИЕ</b></p> <p>Във връзка с необходимостта от определяне на прогнозната стойност за възлагане на обществена поръчка с предмет: &bdquo;Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища на територията на община Летница и подготовка на пътищата за експлоатация при зимни условия през сезон 2019/2020 година&rdquo;, Община Летница, област Ловеч отправя покана на основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 44 от Закона за обществените поръчки към всички заинтересовани лица - независими експерти и/или органи участници на пазар, имащи интерес да предоставят оферта с индикативни стойности за изпълнение на дейностите по предмета на обществената поръчка.</p> <p>Поканата със съответните приложения е публикувана в раздел &bdquo;Профил на купувача&ldquo; на интернет сайта на Община Летница, на следния адрес: <a>www.letnitsa.bg</a></p&gt;

ОБЯВЛЕНИЕ

 Общински съвет – Летница, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закон за местното самоуправление и местната администрация и чл. 68, ал. 1 от Закона за съдебната власт обявява процедура за определяне на 3 съдебни заседатели за Окръжен съд – Ловеч.
      І. Изисквания към кандидатите
1.Съгласно чл. 67, ал. 1 от ЗСВ за съдебен заседател може да бъде избран дееспособен български гражданин, който:
- е на възраст от 21 до 68 години;
- има настоящ адрес в община Летница;
- има завършено най-малко средно образование;
- не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
- не страда от психически заболявания.
2. Съдебен заседател не може да бъде лице, което:
- е съдебен заседател в друг съд;
- е общински съветник от съдебния район, за който е избран;
- участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;
- работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран.
Съгласно чл.69, ал.1 от ЗСВ мандатът на съдебните заседатели е 4 години и започва да тече от датата на полагане на клетвата.
         ІІ. Правила и срок за провеждане на процедурата:
1.Кандидатите за съдебни заседатели подават в срок от 01.07.2019 г. до 30.07.2019 г. при техническия секретар на общинския съвет, първия етаж в сградата на общинска администрация гр.Летница, бул. „България“ №19, следните документи:
- Подробна автобиография, подписана от кандидата;
- Нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
- Медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
- Данни за контакт на две лица, към които общинския съвет да се обръща за препоръки;
- Мотивационно писмо;
- Писмено съгласие;

- Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ.
- Документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16.07.1973г.

2. Комисия, определена с решение на Общински съвет – Летница, ще извърши проверка на документите на кандидатите за съдебни заседатели по чл. 68, ал. 3 от ЗСВ, съобразно изискванията на чл.67 от ЗСВ, като състави списък на допуснатите до участие кандидати.
Най-малко 10 на 100 от лицата, които се включват в списъка, трябва да са с квалификация в областта на педагогиката, психологията и социалните дейности
Кандидатите за съдебните заседатели не могат да бъдат избирани за повече от два последователни мандата към Окръжен съд – Ловеч.
На интернет страницата на Община Летница ще се публикува, най-малко 14 дни преди датата на изслушването на кандидатите по чл. 68а от ЗСВ, списъкът на допуснатите до участие кандидати, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма и препоръки и документи по чл.68, ал. 3, т. 9 от ЗСВ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС:      /В. Иванов/

<p align='center'><b>СЪОБЩЕНИЕ</b></p> <p align='center'><b>за удължаване на първоначалния срок за участие в пазарни консултации </b></p> <p align='center'><b>за представяне на независими индикативни ценови оферти за определяне на прогнозната стойност за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП с предмет: &bdquo;Подобряване на материалната база, чрез доставка и монтаж на ново, професионално оборудване и обзавеждане на кухненски блок на Домашен социален патронаж в гр. Летница, община Летница&ldquo; &nbsp;</b></p> <p>&nbsp; </p> <p><b>УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, </b></p> <p>Уведомяваме Ви, че срокът за подаване на независими индикативни ценови оферти за определяне на прогнозната стойност за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП с предмет: &bdquo;Подобряване на материалната база, чрез доставка и монтаж на ново, професионално оборудване и обзавеждане на кухненски блок на Домашен социален патронаж в гр. Летница, община Летница<b>&ldquo;</b> се удължава до <b>17:00 часа на 26.06.2019 г. </b>С изключение на крайния срок за получаване на оферти, всички първоначално поставени условия и изисквания остават непроменени.</p> <p>Поканата със съответните приложения е публикувана в раздел &bdquo;Профил на купувача&ldquo; на интернет сайта на Община Летница, на следния адрес: <a>www.letnitsa.bg</a></p&gt;

<p class='2'>Във връзка с необходимостта от определяне на прогнозната стойност за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП с предмет: &bdquo;Подобряване на материалната база, чрез доставка и монтаж на ново, професионално оборудване и обзавеждане на кухненски блок на Домашен социален патронаж в гр. Летница, община Летница&rdquo;, Община Летница, област Ловеч отправя покана на основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 44 от Закона за обществените поръчки към всички заинтересовани лица за представяне на индикативни ценови оферти.</p> <p>Поканата със съответните приложения е публикувана в раздел &bdquo;Профил на купувача&ldquo; на интернет сайта на Община Летница, на следния адрес: <a>www.letnitsa.bg</a></p&gt; <p>&nbsp;</p>

<p align='center'><b>СЪОБЩЕНИЕ</b></p> <p align='center'><b>за удължаване на първоначалния срок за участие в пазарни консултации </b></p> <p align='center'><b>за представяне на независими индикативни ценови оферти за определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: &bdquo;Промяна предназначението на кафе-аперитив в помещения за социални услуги, гр. Летница&rdquo; </b></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><b>УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, </b></p> <p>Уведомяваме Ви, че срокът за подаване на независими индикативни ценови оферти за определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: &bdquo;Промяна предназначението на кафе-аперитив в помещения за социални услуги, гр. Летница&rdquo; се удължава до <b>17:00 часа на 02.05.2019 г. </b>С изключение на крайния срок за получаване на оферти, всички първоначално поставени условия и изисквания остават непроменени.</p> <p>Поканата със съответните приложения е публикувана в раздел &bdquo;Профил на купувача&ldquo; на интернет сайта на Община Летница, на следния адрес: <a href='/'>www.letnitsa.bg</a></p&gt;