ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ за категоризиране на заведение за хранене и развлечения