Центърът за социална рехабилитация и интеграция с. Крушуна е открит на 01.09.2013 г. със Заповед № РД 01-905 от 22.08.2013 г. на Изпълнителния директор на Агенция „Социално подпомагане” към Министерството на труда и социалната политика като държавно-делегирана дейност.

Предоставянето на услугата ЦСРИ цели подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност на лица с различни вид и степен на увреждане, както и подкрепа на лица от различни рискови групи, чрез целенасочени дейности за интеграция и превенция на социално изключване. Услугата включва разнообразни консултативни, терапевтични и рехабилитационни дейности, насочени към създаване, поддържане и разширяване на социалните умения, както и обучение за водене на самостоятелен живот.

Капацитетът на Центъра за социална рехабилитация и интеграция е 20 места.

Дейността на служителите в Центърът за социална рехабилитация и интеграция се изпълнява на основание Правилника за вътрешния ред и Методиката за организиране на работата по предоставяне на социална услуга в общността. Екипът, предоставящ социалните услуги, включва рехабилитатор, медицинска сестра, трудотерапевт, социален работник и главен експерт.


За контакт:

с. Крушуна

ул. „К. Ганев“ 11

Тел.06944/2410

e-mail: csrikrushuna@abv.bg