Обяви и съобщения

Обява за инвестиционно предложение за "Добив на подземни богатства - пясък и чакъл (строителни материали), от находище "Осъм", землище на гр. Летница, обл.Ловеч
ОБЩИНА ЛЕТНИЦА уведомява всички земеделски производители, които са регистрирани, както и тези от тях, които обработват земи на нейната територия, за техните задължения относно опазване на горите от пожари: