Новини

<p align='center'><b>СЪОБЩЕНИЕ</b><b></b></p> <p align='center'><b>&nbsp;</b></p> <p><b>&nbsp;&nbsp; </b><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b>Отдел &bdquo;Местни приходи&rdquo; в Община Летница съобщава, че началото на кампанията за плащане на местните данъци и такси за 2017 г. е от <b>30.01.2017</b> <b>година</b>. За текущата година няма промени в размерите на данъците и таксите на територията на Община Летница спрямо 2016 г. Задължението за определен имот или превозно средство може да се плати изцяло или на две вноски, сроковете на които са следните:</p> <ol start='1'> <li>Първа вноска &ndash; до 30 юни</li> <li>Втора вноска &ndash; до 31 октомври.</li> </ol> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Олихвяването на първата вноска започва от първи юли, а на втората &ndash; от първи ноември.</p> <p>Лицата, предплатили цялото си задължение <b>до 30 април, ще ползват отстъпка 5% от дължимата сума.</b></p> <p><b>&nbsp;</b>Заплащането може да се извърши по следните начини:</p> <p><b>І. В брой </b><b>(</b><b>по касов път</b><b>):</b></p> <p>1. В брой, в отдел &bdquo;Местни приходи&rdquo; в Община Летница &ndash; гр.Летница, бул. &bdquo;България&rdquo; № 19, ет. 1, стая 102.</p> <p><b>ІІ. По безкасов път</b>:</p> <ol start='1'> <li>Чрез пощенски запис на Български пощи или Easy pay.</li> <li>Чрез превод по банков път и офисите на &bdquo;ИЗИПЕЙ&rdquo; по следната сметка:</li> </ol> <p>Банка ДСК АД, клон Летница</p> <p>Банкова сметка &ndash; BG 37STSA93008410812000</p> <p>BIC &ndash; STSABGSF.</p> <p>&nbsp;Код за вид плащане:</p> <ul> <li>патентен данък &ndash; 44 14 00</li> <li>данък недвижими имоти &ndash; 44 21 00</li> <li>такса битови отпадъци &ndash; 44 24 00</li> <li>туристически данък &ndash; 44 28 00</li> </ul> <p>&nbsp;&nbsp; През месец февруари предстои изпращането на годишните писма за размера на задълженията за местните данъци и такси на физически и юридически лица.</p> <p>Гражданите и фирмите <b>могат да заплатят задълженията си й преди получаване на съобщенията.</b></p>

<p style='text-align: center;'>ОБЯВА</p> <p>Със заповеди № ОХ-29/11.01.2017 г. на министъра на отбраната на Република България сa обявeни <b>&nbsp;486 </b>вакантни длъжности за приемане на военна служба във военни формироования на Сухопътни войски в градовете- Карлово, Казанлък, Стара Загора и Пловдив.<b>. </b></p> <p>Във&nbsp; <b>ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН &ndash; ЛОВЕЧ</b> се подава заявление по образец с приложени към него документи. Кандидатите трябва да са български граждани, физически здрави и психически пригодни, до 28 години , неосъждани, да не са освобождавани от военна служба , поради наложено дисциплинарно наказание, срещу тях да няма образувано наказателно производство.</p> <p>Длъжностите ще се заемат след провеждане на изпити по физическа подготовка по нормативи на Единния армейски тест и тест за обща култура. Информация за необходимите&nbsp; документи, условията и реда за кандидатстване може да се получи от:</p> <p align='center'>&nbsp;</p> <p align='center'><b><span style='text-decoration: underline;'>ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН &ndash; ЛОВЕЧ</span></b></p> <p align='center'>гр. Ловеч, ул. &bdquo;Д-р Съйко Съев&rdquo; № 31</p> <p align='center'>тел.068/ 603&nbsp;973 ; 0885 408&nbsp;765; 0886 558&nbsp;614 , на интернет страниците на Министерството на отбрана и на Централно военно окръжие</p> <p align='center'><b><span style='text-decoration: underline;'>Срок за подаване на заявленията във Военно окръжие ІІ степен -Ловеч - 06.03.2017г. Конкурсите ще се проведат от 07.06.2017 г. до 21.06.2017 г.</span></b><b><span style='text-decoration: underline;'></span></b></p>

<p><a href='/sites/default/files/upload/archive/photo/2016-12/4562_kv__1_.jpg' target='_blank'><img src='/sites/default/files/upload/archivephoto/2016-12/4562_kv__1_.jpg' alt='4562_kv__1_.jpg' class='left' width='500' height='494' /></a></p>

<p><a href='/sites/default/files/upload/archive/photo/2016-12/PC210183.JPG' target='_blank'></a></p> <p>ЛЕТНИШКОТО СЪКРОВИЩЕ В &bdquo;ЧУДЕСАТА НА БЪЛГАРИЯ&ldquo;</p> <p><a href='/sites/default/files/upload/archive/photo/2016-12/PC210183.JPG' target='_blank'></a></p> <p>Летнишкото съкровище бе удостоено с трето място в категория &bdquo;Съкровища&ldquo; в класацията &bdquo;Чудесата на България&ldquo; в рамките Националната кампания за опазване на културно- историческото наследство на България на вестник &bdquo;Стандарт&ldquo;.</p> <p><a href='/sites/default/files/upload/archive/photo/2016-12/PC210183.JPG' target='_blank'><img src='/sites/default/files/upload/archive/photo/2016-12/th_PC210183.JPG' border='0' alt='PC210183.JPG' class='left' /></a></p>

<p>Община Летница разработва идейна концепция за приобщаване на уязвими групи на територията на общината за кандидатстване по интегрирана процедура, финансирана по оперативни програми &bdquo;Развитие на човешките ресурси&ldquo; и &bdquo;Наука и образование за интелигентен растеж&ldquo;. Концепцията е в изпълнение на План за действие на Община Летница в изпълнение на областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация за периода 2015-2020 г., в съответствие с Националната стратегия на Р България за интегриране на ромите 2012-2020, Национална стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване&nbsp; 2020 г. и Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства 2015 &ndash; 2020 г.&nbsp; &nbsp;</p> <p>&nbsp;В тази връзка общината обявява процедура за избор на партньорски организации &ndash; неправителствени организации, работодатели и училище, които биха желали да участват в изпълнението на проекта.</p> <p>Кандидатите за партньори следва да изготвят кратко описание на своите ангажименти в изпълнението на интегрираните мерки на проекта, като имат предвид, че в проекта като асоциирани партньори ще участват териториалните структури на Агенция по заетостта, Агенция за социално подпомагане, Регионалната здравна инспекция и Министерство на образованието и науката.</p> <p>Ангажиментите следва да попадат в следните области:</p> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Подобряване на достъпа до заетост</p> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Подобряване достъпа до образование</p> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Подобряване на достъпа до социални и здравни услуги</p> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи</p> <p>Критерии за подбор:</p> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Опит на организацията в работата с уязвими групи</p> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Брой конкретни предложения за ангажименти в посочените области за приобщаване на уязвимите групи</p> <p>Изборът на партньор ще се базира на свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недискриминация на всички организации, представили своите виждания за идейната концепция &nbsp;за интеграция на уязвимите групи на територията на общината.</p> <p>Краен срок за подаване на предложения: <b>02.12.2016 г.,</b> община Летница, Дирекция &bdquo;Устройство на територията, общинска собственост, програми и проекти&ldquo;.</p> <p>&nbsp;</p>

<p class='20'><strong>О Б Я В А</strong></p> <p class='20'>Със заповед № ОХ-873/10.11.2016 г. на Министъра на отбраната на Република България са обявени 3 /три/ вакантни длъжности във Военно-географска служба за приемане на военна служба от лица, завършили граждански висши училища в страната и чужбина. Изисквания за минимално образование квалификация - Бакалавър по специалност Геодезия или Маркшайдерство и геодезия.</p> <p class='20'>Във ВОЕННО ОКРЪЖИЕ II СТЕПЕН -ЛОВЕЧ се подава заявление по образец с приложени към него документи. Кандидатите трябва да са български граждани, не по възрастни то 40 години, физически здрави и психически пригодни, неосъждани, да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание, срещу тях да няма образувано наказателно производство.</p> <p class='20'>Длъжностите ще се заемат след провеждане на изпити по физическа подготовка по нормативи на Единния армейски тест и тест за обща култура.</p> <p class='21'>Срок за подаване на документи 16.01.2017 г.</p> <p class='20'>Информация за необходимите документи, условията и реда за кандидатстване може да се получи от:</p> <p class='20' align='center'>ВОЕННО ОКРЪЖИЕ II СТЕПЕН - ЛОВЕЧ гр. Ловеч, ул. &bdquo;Д-р Съйко Съев&rdquo; № 31</p> <p class='20' align='center'>тел.068/ 603 973 ; 0885 408 765; 0886 558 614 , на интернет страниците на Министерство на отбраната и</p> <p class='20' align='center'>Централно военно окръжие</p>