Новини

<p style='text-align: center;'>&nbsp;ОБЯВА</p> <p>Със заповеди № ОХ-129/07.02.2017 г. на Министъра на отбраната на Република България е обявявeна <b>&nbsp;&nbsp;</b><b>вакантна длъжност</b> за приемане на военна служба в Съвместното командване на силите, за лице завършило гражданско висше училище в страната или чужбина&nbsp; с ОКС <b>&ldquo;бакалавър&ldquo;</b> по специалност&nbsp; &ldquo;<b>фармация</b> &rdquo;&nbsp; или &ldquo;<b>ветеринарна медицина</b>&rdquo; <b>. </b></p> <p><b><span style='text-decoration: underline;'>Срок за подаване на заявленията във Военно окръжие ІІ степен -Ловеч - </span></b><b><span style='text-decoration: underline;'>10.04.2017г.</span></b></p> <p>Със заповеди № Р-42 /07.02.2017 г. на Министъра на отбраната на Република България са обявени</p> <p><b>3 /три /</b> броя <b>стипендии</b>&nbsp; от учебната 2017/ 2018 г. за студенти обучаващи се в редовна форма във висши училища в страната и чужбина по специалност&nbsp; &ldquo; <b>медицина</b>&rdquo; ,за изпълнение на военна служба&nbsp; в Българската армия .</p> <p><b><span style='text-decoration: underline;'>Срок за подаване на заявленията във Военно окръжие ІІ степен -Ловеч - </span></b><b><span style='text-decoration: underline;'>12.05.2017г.</span></b></p> <p>Във&nbsp; <b>ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН &ndash; ЛОВЕЧ</b> се подава заявление по образец с приложени към него документи. Кандидатите трябва да са български граждани, физически здрави и психически пригодни,&nbsp; неосъждани, срещу тях да няма образувано наказателно производство.</p> <p>Информация за необходимите&nbsp; документи, условията и реда за кандидатстване може да се получи от:</p> <p align='center'><b><span style='text-decoration: underline;'>ВОЕННО ОКРЪЖИЕ&nbsp; &ndash; ЛОВЕЧ</span></b></p> <p align='center'>гр. Ловеч, ул. &bdquo;Д-р Съйко Съев&rdquo; № 31</p> <p align='center'>тел.<b>068/ 603&nbsp;973 ; 0885 408&nbsp;765; 0886 558&nbsp;614</b> , на <b>интернет</b><b> </b><b>страниците на Министерството на отбрана и на Централно военно окръжие</b></p>

<p align='center'><b>УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, </b></p> <p align='center'><b>ДРАГИ ГОСТИ НА ГРАД ЛЕТНИЦА И ОБЩИНАТА,</b></p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ПО СТАРА ТРАДИЦИЯ И ТАЗИ ПРОЛЕТ ОРГАНИЗИРАМЕ ЗА ВАС ПРОЛЕТЕН ПАНАИР, КОЙТО ТАЗИ ГОДИНА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 18 И 19 МАРТ 2017 Г.</p> <p align='center'>ДОБРЕ ДОШЛИ И ПРИЯТНО ЗАБАВЛЕНИЕ!</p>

<p style='text-align: center;'>ОБЯВА</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Със заповед № ОХ-109/03.02.2017 г. на министъра на отбраната на Република България сa обявявeни <b>88</b> вакантни длъжности за приемане на военна служба във<b> </b>военни<b> </b>формирования<b> </b>на <b>Военноморските сили и 4 </b>вакантни длъжности във<b> ВВМУ</b><b><i>'</i></b><b>Н.Й.Вапцаров</b><b><i>'</i></b>. Във <b>ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН &ndash; ЛОВЕЧ</b> се подава заявление по образец с приложени към него документи. Кандидатите трябва да са български граждани, физически здрави и психически пригодни, неосъждани,до 28 години &ndash;за неслужили и до 41 години-за освободени военнослужещи, съгласно чл.141,ал.6 от ЗОВСРБ. В заявлението си кандидатите могат да посочват до три длъжности от обявата.</p> <p>Длъжностите ще се заемат след провеждане на изпити от 29.05. до 06.06.2017 г. за определяне на&nbsp; физическата годност, тест за проверка на общата култура и събеседване.</p> <p>&nbsp;<b><span style='text-decoration: underline;'>Срок за подаване на заявленията във Военно окръжие ІІ степен -Ловеч - 17.03.2017 г.</span></b></p> <p>&nbsp; Информация за необходимите&nbsp; документи, условията и реда за кандидатстване може да се получи от:</p> <p align='center'><b><span style='text-decoration: underline;'>ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН &ndash; ЛОВЕЧ</span></b></p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; гр. Ловеч, ул. &bdquo;Д-р Съйко Съев&rdquo; № 31&nbsp; тел.068/ 603&nbsp;973 ; 0885 408&nbsp;765; 0886 558&nbsp;614<b><span style='text-decoration: underline;'></span></b></p>

<p style='text-align: center;'>ОБЯВА</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Със заповед № ОХ-115/06.02.2017 г. на министъра на отбраната на Република България сa обявявeни <b>30</b> вакантни длъжности за приемане на военна служба във <b>68 бригада </b><b>&bdquo;Специални сили</b>&rdquo;-<b>Пловдив</b>. Във&nbsp; <b>ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН &ndash; ЛОВЕЧ</b> се подава заявление по образец с приложени към него документи. Кандидатите трябва да са български граждани, физически здрави и психически пригодни, неосъждани,до 28 години &ndash;за неслужили и до 41 години-за освободени военнослужещи, съгласно чл.141, ал.6 от ЗОВСРБ.</p> <p align='center'><b><span style='text-decoration: underline;'>Срок за подаване на заявленията във Военно окръжие ІІ степен -Ловеч - 31.03.2017 г.</span></b></p> <p>&nbsp;Длъжностите ще се заемат след провеждане на изпити по физическа подготовка по нормативи на Единния армейски тест, изпит-тест и събеседване за времето от 28.06. до 30.06.2017 година. Информация за необходимите&nbsp; документи, условията и реда за кандидатстване може да се получи от:</p> <p align='center'><b><span style='text-decoration: underline;'>ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН &ndash; ЛОВЕЧ</span></b></p> <p align='center'>гр. Ловеч, ул. &bdquo;Д-р Съйко Съев&rdquo; № 31</p> <p align='center'>тел.068/ 603&nbsp;973 ; 0885 408&nbsp;765; 0886 558&nbsp;614</p>

<p style='text-align: center;'>СЪОБЩЕНИЕ</p> <p style='text-align: justify;'>Във връзка с предстоящата кампания за подаване на заявления за директно плащане на площ за кампания 2017 г. ОД &ldquo;Земеделие&ldquo;-гр.Ловеч ще проведе разяснителна кампания със земеделските стопани от Община Летница на&nbsp; <span style='text-decoration: underline;'>23 февруари 2017 г. от 10 часа</span> в Младежки информационен център- гр.Летница. Каним всички заинтересовани да присъстват на срещата.</p> <p style='text-align: justify;'>Община Летница</p>

<p style='text-align: center;'><strong>ОБЯВА</strong></p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; На основание чл.59 от Закон за резерва на въоръжените сили на Република България, Военно Окръжие- Ловеч набира кандидати желаещи да получат начална и/или специална военна подготовка организирано от Министерството на отбраната .Финансовото осигуряване на обучението е за сметка на бюджета на Министерството на отбраната.&nbsp; Подготовката&nbsp; се организира при условия и по ред , определени с наредба на Министерския съвет.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Информация за необходимите&nbsp; документи, условията и реда за кандидатстване може да се получи от:</p> <p align='center'>&nbsp;<b><span style='text-decoration: underline;'>ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН &ndash; ЛОВЕЧ</span></b></p> <p align='center'>гр. Ловеч, ул. &bdquo;Д-р Съйко Съев&rdquo; № 31</p> <p align='center'>тел.068/ 603&nbsp;973 ; 0885 408&nbsp;765; 0886 558&nbsp;614</p> <p style='text-align: justify;'><strong><br /></strong></p>

<p align='center'><b>СЪОБЩЕНИЕ</b><b></b></p> <p align='center'><b>&nbsp;</b></p> <p><b>&nbsp;&nbsp; </b><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b>Отдел &bdquo;Местни приходи&rdquo; в Община Летница съобщава, че началото на кампанията за плащане на местните данъци и такси за 2017 г. е от <b>30.01.2017</b> <b>година</b>. За текущата година няма промени в размерите на данъците и таксите на територията на Община Летница спрямо 2016 г. Задължението за определен имот или превозно средство може да се плати изцяло или на две вноски, сроковете на които са следните:</p> <ol start='1'> <li>Първа вноска &ndash; до 30 юни</li> <li>Втора вноска &ndash; до 31 октомври.</li> </ol> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Олихвяването на първата вноска започва от първи юли, а на втората &ndash; от първи ноември.</p> <p>Лицата, предплатили цялото си задължение <b>до 30 април, ще ползват отстъпка 5% от дължимата сума.</b></p> <p><b>&nbsp;</b>Заплащането може да се извърши по следните начини:</p> <p><b>І. В брой </b><b>(</b><b>по касов път</b><b>):</b></p> <p>1. В брой, в отдел &bdquo;Местни приходи&rdquo; в Община Летница &ndash; гр.Летница, бул. &bdquo;България&rdquo; № 19, ет. 1, стая 102.</p> <p><b>ІІ. По безкасов път</b>:</p> <ol start='1'> <li>Чрез пощенски запис на Български пощи или Easy pay.</li> <li>Чрез превод по банков път и офисите на &bdquo;ИЗИПЕЙ&rdquo; по следната сметка:</li> </ol> <p>Банка ДСК АД, клон Летница</p> <p>Банкова сметка &ndash; BG 37STSA93008410812000</p> <p>BIC &ndash; STSABGSF.</p> <p>&nbsp;Код за вид плащане:</p> <ul> <li>патентен данък &ndash; 44 14 00</li> <li>данък недвижими имоти &ndash; 44 21 00</li> <li>такса битови отпадъци &ndash; 44 24 00</li> <li>туристически данък &ndash; 44 28 00</li> </ul> <p>&nbsp;&nbsp; През месец февруари предстои изпращането на годишните писма за размера на задълженията за местните данъци и такси на физически и юридически лица.</p> <p>Гражданите и фирмите <b>могат да заплатят задълженията си й преди получаване на съобщенията.</b></p>

<p style='text-align: center;'>ОБЯВА</p> <p>Със заповеди № ОХ-29/11.01.2017 г. на министъра на отбраната на Република България сa обявeни <b>&nbsp;486 </b>вакантни длъжности за приемане на военна служба във военни формироования на Сухопътни войски в градовете- Карлово, Казанлък, Стара Загора и Пловдив.<b>. </b></p> <p>Във&nbsp; <b>ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН &ndash; ЛОВЕЧ</b> се подава заявление по образец с приложени към него документи. Кандидатите трябва да са български граждани, физически здрави и психически пригодни, до 28 години , неосъждани, да не са освобождавани от военна служба , поради наложено дисциплинарно наказание, срещу тях да няма образувано наказателно производство.</p> <p>Длъжностите ще се заемат след провеждане на изпити по физическа подготовка по нормативи на Единния армейски тест и тест за обща култура. Информация за необходимите&nbsp; документи, условията и реда за кандидатстване може да се получи от:</p> <p align='center'>&nbsp;</p> <p align='center'><b><span style='text-decoration: underline;'>ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН &ndash; ЛОВЕЧ</span></b></p> <p align='center'>гр. Ловеч, ул. &bdquo;Д-р Съйко Съев&rdquo; № 31</p> <p align='center'>тел.068/ 603&nbsp;973 ; 0885 408&nbsp;765; 0886 558&nbsp;614 , на интернет страниците на Министерството на отбрана и на Централно военно окръжие</p> <p align='center'><b><span style='text-decoration: underline;'>Срок за подаване на заявленията във Военно окръжие ІІ степен -Ловеч - 06.03.2017г. Конкурсите ще се проведат от 07.06.2017 г. до 21.06.2017 г.</span></b><b><span style='text-decoration: underline;'></span></b></p>