Новини

З А П О В Е Д

 № 160  /21.05.2020 г.

  На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и т. 4 от Заповед № РД-01-272/20.05.2020г. на Министъра на здравеопазването, и във връзка с обявената с Решение №325 на Министерски съвет от 14.05.2020г. извънредна епидемична обстановка,

 

 Н А Р Е Ж Д А М:

   1. Възстановява се дейността на ДГ „Ирина Бачо Кирова“ гр. Летница, считано от 26.05.2020г., при стриктно спазване на Мерки за организиране на дейностите в детски градини и ясли след възстановяване на приема на деца, съгласно  Prilozenie____1.pdf  към настоящата заповед. 

   Определям за отговорно лице по организацията за възобновяване на дейността на детската градина и стриктното спазване на мерките за организиране на дейностите в детската градина:

   Г-жа Елка Дацова – Директор на ДГ „Ирина Бачо Кирова“, гр. Летница.

  

   Контрол по спазването на заповедта ще упражнявам лично.

   Заповедта да се сведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

З А П О В Е Д

 № 152  /14.05.2020 г.

   На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и Заповед № РД-01-263/14.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването, във връзка с обявената с Решение №325 на Министерски съвет от 14.05.2020 г. извънредна епидемична обстановка,

Н А Р Е Ж Д А М:

   I. Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на община Летница, считано от 14.05.2020г. до 14.06.2020г.

  1. Не се разрешават посещенията в:

    а) увеселителни и игрални зали, дискотеки и барове;

  б) закрити търговски площи на заведения за хранене и развлечения – ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейните заведения и кафе-сладкарници;

   в) търговски центрове тип МОЛ (представляващи затворени обекти, в които са разположени магазини, заведения, развлекателни центрове и/или офиси, свързани с общи пешеходни пространства), с изключение на банкови и застрахователни офиси, доставчици на платежни услуги, хранителни магазини, аптеки и дрогерии в тях, както и заведения за хранене с открита площ и самостоятелен външен вход.

  2. Преустановяват се учебните занятия и всички извънкласни мероприятия (занимални, клубове, зелени училища, екскурзии и др.) в училища, университети, и други обучителни институции и организации. При възможност се въвежда дистанционна форма на обучение.

  3. Преустановяват се всякакви групови форми на дейност и работа с деца и ученици, извън системата на предучилищното и училищното образование, които се организират и провеждат от физически и юридически лица, независимо от правно-организационната им форма.

  4. Преустановяват се посещенията на децата в детски ясли и детски градини.

 5. Не се разрешава провеждането на масови мероприятия на открити и закрити места (в спортни центрове, фитнес зали, клубове и други). Изключение от забраната се допуска за колективно спортуване за аматьори с до 12 участника без състезателен характер, без публика и само на открити места.

  6. Забранява се провеждането на масови научни мероприятия (конференции, симпозиуми и други).

 7. Забранява се провеждането на масови културно-развлекателни мероприятия на закрито (театри, концерти, сценични прояви и други), с изключение на посещенията на музеи, галерии, библиотеки и кина. Мероприятията, които не са забранени се провеждат при заетост на местата до 30% от общия им капацитет.

  8. Забранява се провеждането на всякакви организирани събирания на групи над 10 лица, с изключение на допуснатите мероприятия по т.5.

  9. Забраняват се посещенията на външни лица/свиждания в лечебни заведения за болнична помощ и в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни.

  10. Определя се часови диапазон от 8:30 часа до 10:30 часа всеки ден , в който само лицата на видима възраст над 60 години могат да посещават хранителните магазини и аптеките.

<p style='text-align: center;'><span style='font-family: Times New Roman; font-size: medium;' face='Times New Roman' size='3'>&nbsp;<b><span style='font-family: Times New Roman; font-size: medium;' face='Times New Roman' size='3'>З А П О В Е Д</span></b></span></p> <p align='center'><span style='font-size: medium;' size='3'><span style='font-family: Times New Roman;' face='Times New Roman'>&nbsp;№ 151&nbsp; /14.05.2020 г.</span></span></p> <p><span style='font-family: Times New Roman; font-size: medium;' face='Times New Roman' size='3'>&nbsp;</span></p> <p style='text-align: justify;'><span style='font-family: Times New Roman; font-size: medium;' face='Times New Roman' size='3'><span style='font-family: Times New Roman; font-size: medium;' face='Times New Roman' size='3'><span style='font-family: Times New Roman; font-size: medium;' face='Times New Roman' size='3'>&nbsp;&nbsp; На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и Заповед № РД-01-262/14.05.2020г. на Министъра на здравеопазването, във връзка с обявената с Решение №325 на Министерски съвет от 14.05.2020г. извънредна епидемична обстановка,</span></span></span></p> <p><b><span style='font-family: Times New Roman; font-size: medium;' face='Times New Roman' size='3'>&nbsp;</span></b></p> <p style='text-align: center;'><b><span style='font-family: Times New Roman; font-size: medium;' face='Times New Roman' size='3'><b><span style='font-family: Times New Roman; font-size: medium;' face='Times New Roman' size='3'>Н А Р Е Ж Д А М:</span></b></span></b></p> <p align='center'><b><span style='font-family: Times New Roman; font-size: medium;' face='Times New Roman' size='3'>&nbsp;</span></b></p> <p style='text-align: justify;'><span style='font-size: medium;' size='3'><span style='font-family: Times New Roman;' face='Times New Roman'>&nbsp; I. Въвеждам следните противоепидемични мерки на територията на община Летница, считано от 14.05.2020г.:</span></span></p> <p style='text-align: justify;'><span style='font-size: medium;' size='3'><span style='font-family: Times New Roman;' face='Times New Roman'><span style='font-size: medium;' size='3'><span style='font-family: Times New Roman;' face='Times New Roman'><span style='font-family: Times New Roman; font-size: medium;' face='Times New Roman' size='3'>&nbsp; 1. Всички работодатели и органи по назначаване, в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност, организират дистанционна форма на работа за служителите си (надомна работа/работа от разстояние).</span></span></span></span></span></p> <p style='text-align: justify;'><span style='font-size: medium;' size='3'><span style='font-family: Times New Roman;' face='Times New Roman'><span style='font-family: Times New Roman; font-size: medium;' face='Times New Roman' size='3'><span style='font-family: Times New Roman; font-size: medium;' face='Times New Roman' size='3'>&nbsp; 2. Когато е невъзможно прилагане на дистанционна форма на работа, работодателите/органите по назначаване задължително организират провеждането на следните противоепидемични мерки в работните помещения:</span></span></span></span></p> <p style='text-align: justify;'><span style='font-family: Times New Roman; font-size: medium;' face='Times New Roman' size='3'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;а) дезинфекция;</span></p> <p style='text-align: justify;'><span style='font-family: Times New Roman; font-size: medium;' face='Times New Roman' size='3'><span style='font-family: Times New Roman; font-size: medium;' face='Times New Roman' size='3'>&nbsp;б) недопускане до работните помещения на лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, кашлица, хрема и други);</span></span></p> <p style='text-align: justify;'><span style='font-family: Times New Roman; font-size: medium;' face='Times New Roman' size='3'><span style='font-family: Times New Roman; font-size: medium;' face='Times New Roman' size='3'>&nbsp; в) инструктаж на персонала за правилна хигиена на ръцете и осигуряване на сапун, вода и дезинфектант;</span></span></p> <p style='text-align: justify;'><span style='font-family: Times New Roman; font-size: medium;' face='Times New Roman' size='3'>&nbsp; г) създаване на организация, която да осигури физическа дистанция между лицата, най-малко от 1,5 м.;</span></p> <p style='text-align: justify;'><span style='font-family: Times New Roman; font-size: medium;' face='Times New Roman' size='3'><span style='font-size: medium;' size='3'><span style='font-family: Times New Roman;' face='Times New Roman'>&nbsp; д) осигуряване на лични предпазни средства на персонала в зависимост от спецификата на работа и оценката на риска на работното място (защитна маска за лице, шлем, ръкавици и др.).</span></span></span></p> <p style='text-align: justify;'><span style='font-size: medium;' size='3'><span style='font-family: Times New Roman;' face='Times New Roman'><span style='font-size: medium;' size='3'><span style='font-family: Times New Roman;' face='Times New Roman'>&nbsp; 3. При непосредствено обслужване на клиенти, изискващо разстояние по-малко от 1,5 м. е задължително ползването на защитна маска за лице или предпазен шлем. По изключение се допуска обслужване на клиенти без защитна маска за лице или предпазен шлем, когато са осигурени механични прегради от стъкло или друг прозрачен материал, позволяващ влажно почистване и дезинфекция;</span></span></span></span></p> <p style='text-align: justify;'><span style='font-size: medium;' size='3'><span style='font-family: Times New Roman;' face='Times New Roman'><span style='font-size: medium;' size='3'><span style='font-family: Times New Roman;' face='Times New Roman'><span style='font-family: Times New Roman; font-size: medium;' face='Times New Roman' size='3'>&nbsp;4. Всички физически или юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, освен мерките по т.2 и т.3, прилагат и следните противоепидемични мерки:</span></span></span></span></span></p> <p style='text-align: justify;'><span style='font-size: medium;' size='3'><span style='font-family: Times New Roman;' face='Times New Roman'><span style='font-size: medium;' size='3'><span style='font-family: Times New Roman;' face='Times New Roman'><span style='font-family: Times New Roman; font-size: medium;' face='Times New Roman' size='3'><span style='font-family: Times New Roman; font-size: medium;' face='Times New Roman' size='3'>&nbsp;а) организират дейността си по начин, който осигурява спазването на дистанция най-малко от 1,5 м. между лицата, на които се предоставят съответните услуги в помещенията и прилежащите към тях площи на открито;</span></span></span></span></span></span></p> <p style='text-align: justify;'><span style='font-size: medium;' size='3'><span style='font-family: Times New Roman;' face='Times New Roman'><span style='font-size: medium;' size='3'><span style='font-family: Times New Roman;' face='Times New Roman'><span style='font-family: Times New Roman; font-size: medium;' face='Times New Roman' size='3'><span style='font-family: Times New Roman; font-size: medium;' face='Times New Roman' size='3'><span style='font-family: Times New Roman; font-size: medium;' face='Times New Roman' size='3'>&nbsp; б) осигуряват дезинфектант за ръце на входа на обекта;</span></span></span></span></span></span></span></p> <p style='text-align: justify;'><span style='font-size: medium;' size='3'><span style='font-family: Times New Roman;' face='Times New Roman'><span style='font-size: medium;' size='3'><span style='font-family: Times New Roman;' face='Times New Roman'><span style='font-family: Times New Roman; font-size: medium;' face='Times New Roman' size='3'><span style='font-family: Times New Roman; font-size: medium;' face='Times New Roman' size='3'><span style='font-family: Times New Roman; font-size: medium;' face='Times New Roman' size='3'><span style='font-family: Times New Roman; font-size: medium;' face='Times New Roman' size='3'>&nbsp; в) създават организация за контрол на входа на обекта по отношение броя на влизащите лица с цел недопускане струпването на хора и спазването на дистанция;</span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p style='text-align: justify;'><span style='font-size: medium;' size='3'><span style='font-family: Times New Roman;' face='Times New Roman'><span style='font-size: medium;' size='3'><span style='font-family: Times New Roman;' face='Times New Roman'><span style='font-family: Times New Roman; font-size: medium;' face='Times New Roman' size='3'><span style='font-family: Times New Roman; font-size: medium;' face='Times New Roman' size='3'><span style='font-family: Times New Roman; font-size: medium;' face='Times New Roman' size='3'><span style='font-family: Times New Roman; font-size: medium;' face='Times New Roman' size='3'><span style='font-family: Times New Roman; font-size: medium;' face='Times New Roman' size='3'>&nbsp; г) поставят на видно място на информационни табели или информират по друг начин потребителите на услуги&nbsp;относно задължението за спазване на физическа дистанция, хигиена на ръцете и носене на защитни маски на лицето при посещение на съответния обект.</span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p style='text-align: justify;'><span style='font-family: Times New Roman; font-size: medium;' face='Times New Roman' size='3'><span style='font-family: Times New Roman; font-size: medium;' face='Times New Roman' size='3'>&nbsp; 5. Всички лица, когато се намират в закрити обществени места са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.).</span></span></p> <p style='text-align: justify;'><span style='font-family: Times New Roman; font-size: medium;' face='Times New Roman' size='3'><span style='font-family: Times New Roman; font-size: medium;' face='Times New Roman' size='3'><span style='font-family: Times New Roman; font-size: medium;' face='Times New Roman' size='3'>&nbsp; 6. По смисъла на настоящата заповед &bdquo;обществени места&ldquo; са общодостъпни за всяко лице места, като обществен транспорт, търговски, спортни или културни обекти, администрации, молитвени храмове, места на които се предоставят обществени и други услуги.</span></span></span></p> <p style='text-align: justify;'><span style='font-family: Times New Roman; font-size: medium;' face='Times New Roman' size='3'><span style='font-family: Times New Roman; font-size: medium;' face='Times New Roman' size='3'><span style='font-family: Times New Roman; font-size: medium;' face='Times New Roman' size='3'><span style='font-family: Times New Roman; font-size: medium;' face='Times New Roman' size='3'>&nbsp; 7. Противоепидемичната мярка за спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м. разстояние между лица, които не са от едно семейство/домакинство се запазва&nbsp;за всички лица, които се намират на открити обществени места (в т.ч. паркове, улици, автобусни спирки).</span></span></span></span></p> <p style='text-align: justify;'><span style='font-size: medium;' size='3'><span style='font-family: Times New Roman;' face='Times New Roman'>&nbsp; II. Противоепидемичните мерки по т. I, 1-4 са задължителни за прилагане от всички работодатели/органи по назначаване, физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, чиято дейност не е преустановена с акт на държавен орган за времето на обявената извънредна епидемична обстановка.</span></span></p> <p style='text-align: justify;'><span style='font-size: medium;' size='3'><span style='font-family: Times New Roman;' face='Times New Roman'>&nbsp; III. Лицата по т. II са отговорни за организиране прилагането и изпълнението на въведените с тази заповед противоепидемични мерки.</span></span></p> <p style='text-align: justify;'><span style='font-size: medium;' size='3'><span style='font-family: Times New Roman;' face='Times New Roman'>&nbsp; IV. Заповедта влиза в сила&nbsp;от 14.05.2020г.</span></span></p> <p style='text-align: justify;'><span style='font-family: Times New Roman; font-size: medium;' face='Times New Roman' size='3'>&nbsp;</span></p> <p style='text-align: justify;'><span style='font-family: Times New Roman; font-size: medium;' face='Times New Roman' size='3'><span style='font-family: Times New Roman; font-size: medium;' face='Times New Roman' size='3'><span style='font-family: Times New Roman; font-size: medium;' face='Times New Roman' size='3'><span style='font-family: Times New Roman; font-size: medium;' face='Times New Roman' size='3'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Заповедта да се сведе до знанието на всички заинтересовани лица.</span></span></span></span></p> <p style='text-align: justify;'><span style='font-family: Times New Roman; font-size: medium;' face='Times New Roman' size='3'>&nbsp;<span style='font-family: Times New Roman; font-size: medium;' face='Times New Roman' size='3'><span style='font-family: Times New Roman; font-size: medium;' face='Times New Roman' size='3'>&nbsp;<span style='font-family: Times New Roman; font-size: medium;' face='Times New Roman' size='3'><span style='font-family: Times New Roman; font-size: medium;' face='Times New Roman' size='3'><span style='font-family: Times New Roman; font-size: medium;' face='Times New Roman' size='3'><span style='font-family: Times New Roman; font-size: medium;' face='Times New Roman' size='3'>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span></span></span></span></span></p> <p style='text-align: justify;'><span style='font-family: Times New Roman; font-size: medium;' face='Times New Roman' size='3'><img width='286' height='243' style='width: 119px; height: 83px; float: left;' src='data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAR4AAADyCAYAAACbOKqbAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1BAACxjwv8YQUAAAAJcEhZcwAADsMAAA7DAcdvqGQAAP+lSURBVHhe7P0HgGRXdSaOf5Vz6py7p2d6co4ajXJEEspkIcABsAk23jW7P2Nje9dp/7u216zXgSXZYAwSCAnlHEajkSbnnLp7Oueu7srp/333VY0GzK5sC8FIzJl5/apevXffDeee851zz73XViLhIr1jqYRi+VOFKt8rzV75/uNniwpwm7PN/BUV4SifLeJZSdn4x1z60edh9/OP0/p8Pv041517wXnpGvoJz16ktz1dFDxvc6o0n832umg4n/LImbMEULFIoWF3sI+XO3PBBoeDz+kWPX5+Enke/J50KW3KD+uqucW8UfKGH/S4nT9Wftc1vsY8Y56zJZAvKjGKELvXnPkUiqUCf2Pi5568SL9IdFHwvMMpmU1QMNjhdFo4xWZEh/XZwU6fy+VgL7DzS0g47K8LsDJXZM4DHGIV/ap7zokLI2goRPjRXJcUOo9sSJQ/6XnrvaUS32NeqcR/9P6L9ItBFwXPO5QqzWorlgXJ+VQw8sIgkrIM4oWyaVOy0Im5Q2lQSJz7bqicHpGTIUf5fJ680mN5HsViCfZS8pwwEuKy0SRzOYV0zqdKJspSrvIq0U/I/kV6+9NFwfM2pzdqvmwqew6JOJ3nwZdyh56dnYXX66UJZjOCwW6jcDDCxEq3mC2Y521EQxZVJIHNvJsyzJz1z9zH9zj4fMVD4yibeq9T5RfKv0LB3HtR8Pzi0UXB8zYnCQuROv3553NUQTIVko1DqjS6BMf558p14Z4C//mLNMjOT4LJ6xWUU+azRbpBh1Kp3GydM8kABR5FCw+TVT1r5EyR78pLfOkLSfnSDzxfFDzveLooeN7hVCzkkc1mzWeXy8U+bTN+HSETj8dDk4jdP583IsP63aKK+HDzggRPOp0pP2eD2+2C1+M2QkFpO51242CW4CmVCiY9nc3zjpg5VxCRESRGmOgN5wuqi4LnF4kuCp53EKkpzz9EdrvTIJRKN9flZFrX2fjs50I2QyPWMZMEJqf5eYDnOO/lA3uGQYHD+yhgSrk0HLY8/M4iAt4SAjx/4H31CDCdkB+oiwIxHg6+Q6PrEiOUSUhT7um9vgAvMC/KWSaXZR6KFGK663z6MeFzUfC8I+mi4HkHkJpQJtePH7oej88awZPn95HxcRw5chQHD5/m9Sm4PE5U1dWhuzeN0XEHbM4wCqUwpid9yBYC8Lp9KNQv5xtcFDgagyoYweMqZeC0pYmGMmSgF+HMZ+Bz543gqal2wOt0ITmbQHJmBlXRMIWeGw0NjVi1ZiE65nTQ1HKgxDx5PBIyFjJ6nS4Knl8Euih43oAy5bONn6wuYWeluSyocD5R+8NmmQ5WV/KcMyRMBecTfD4Pt+wWY5eoRzmQ4sGuSsFgoQNkeY8cuQXCBEmMkse6VUf5MaWblPXkBPoGgXGilBI/K0vHTwNHTljoxc5sHhJ6mcyiOuSGPZNGNjELpLJIxKfRXF+L8bFeFG1TKNkn4fUXUFUdQiQS4asdyKSYZipkBJjdWUIymeQ7iFRoamVyeT7nwkwqh3CkGTOzRSKaOj4XxPhomkX0IkYrq3e8yM+sNb6zq9aNGy4jKmK+FnUwz0RedbVA12KrLMl4Cv6oDwnWgYRihpVvLDrCJ/mbMrkkAi7FISmIkZWRUYm9TIgtU7Dqk9Vu6inFg1lEWHUm0s/nkQSfSO0jsjqB0tMnna1WdCJozhfpp0sXBc8b0JsVPGmaKG63m5ghx+f1kCSGNSKUy/EZtxj79eFlEydcKCKfSaLIe1zOIM9FpCk0fAEf8gV1eBteeHkbtu3ahiPHZ5ApBGEnelDqU7N1yBbnUuhEkCtmMIkmvseNqqAL2ekpuNnh2mobUBVxoKMFWLbU6mIaNff4QMFD1FJDs4ifZWrt38USMZsOZlHnojoyhURBXMMK2bqdQo6yTF917dQp3sOMhMPAiRPDSDtqjB8o6vLCMdOHpuhBFOPjiHoG0RBrRMCfwC13zMeaDWv4DB+S0KAULpQogFlvFblBDMe/ihfKIp1KwM/M2pnpPIWXw+6mcGIG+f4SBaQeyiiykeTVY6KLgueCoouC543I9EoeFcbV2U4ogHHz1Qqpc5KB68vfK8TeSHIW/ORjuxFgWd1KyaLOJCEmceMgEjIOEA0rs4OmKTDifGfe8t2ajpGIA3sOALv2AcMT7EwBYILXtm/vxdzOEIXJBOyFURRmekG8gAXN9WiupQRJ5+BMC3nE0NYRRShiR3NzBNXtzEElcWWCX3N5ogoKKgkYp+m0VkfX2TiGmWObudmFdDLHPBOnaaiK/00/VYH4WJ5Qy2anSRb0ovfQEUwNOxDwNSLOH7/63RdxaoTCNLYQQ/EQEulq3uu3is8/yxfaMK8dWLMSiBDILCESEmqRAAww7TCvyXdk8s73pSjp8k7hHyu3+slVTMObL9Ac5ENEWmmXJTisOhdS4p26URBRD9F0NArDxi9KlzUoAVoZDCzHXV6knzJdFDxvROp7FWYX6fxvFDyFDK8KkZCJ1UdTqRSKuRwifj88dnbiAl+i2Jd0GkV/DIMzGXbMMQwNDuKBBx9EX88kUc1inOyOIFQ1D4GwA3MXrMO+fcP40Acb0NYIzG0DaimQwpQNtUQrAmDpKSCoHid5wWzmmG2XPqsvKtumLOWj/F1D3Cp0oZCjHEzB49FIlyV4HHbZMS4iGsUF8Wa9g3n2erw0izIm8tkKDuTzJSI8eZUdRDGsiiLlbz9Nwm5W2/bDwI5DvI31sW17ks/SFKR5F/J0M5MnEQ2dQnJyEHM6kth46RVwOdxY0NqC9SsXIpvOwB/w08qikPR6MKG6ZFJ2p9OMyvn5zWDNXMbkqRSkANbv5nUXBc+FQhcFzxtRmQENg5ozGZY1ZlwK50i/WUaZnZDGVmTnk8AipV096rLsrux5RXbcHH/LEs7IptI97BFJviPD8/7jNE96gGe3AGfYBwcHp7Ew6kZy/BScngS6OmkeEa10tpWwYFGYAukIbnvPzeY9En5qyTGNRjFv3rKFkEhSzvCziqE8z9I0maEAMm4R3j81Y51TvG+KQmFiEqBFhjjTmaXAkHzxMcsK/2mlgJPgSlCARGOUpfy8iugkFrGQSYJpNTQxLcobv7EZrZoRZQoZxChcHZRCuVwSHgool82HY6f6cepkBtOJAF7ccgbdA3xvqgrZUgCBQDtO9+URiQTRSLk+rxVYvgT4wJ0SD3wn3xeqCFERM5F2sFIpLYp2QTHL5aNRNtXNObRkhA0LaEjtKVRq3W8kFKnksBSH7aKp9ZbQRcHzRvQmBU/G1WsED/Ia6Skg7K/h8y4TtXvi6Alqajt2Hz6KV/fuxoETNqSLrZjJbUA604iZmQLWtlRh8RwHqmqBX/s4s8N0YyErG4bseSu+xuYyyOF0XxzDoyPMX8JEBXu8VUgmR3Dy9GmMTIyzgxeQoJSzux1IpNLoPjvFItJcKRAnZEMsWgxuVy0RTZSdNYA4pVA06GF+UqivzhqhMT6cRjhSRIGf49MvEZHMomv+Ynjd1WhstmHu/KW44ZrL0N/fj/Hpaaxdu9ZYZG7WUyE7AZ/bye92Ir8cPL5qTE7Z4WOZ5DAvsKrkMH/qeeDBB8eRKdEcY1173dPIzR5BdbQfa5edRE0ggLVLN2J+VyPzEkbQSCBWM9FLOp+j4HBZ5ee1i4LnwqOLgucN6HXncoXyFCOSKuXlIYrUvfpaFjTmonE0n7K+Z7qsczkBiaieYeB7DwM/ePwkkrZ5CLHTiYq0jVzZzdiw3IUPvrsWay9dhlRmGl6vH6l8lkIqAHZVDLNPuMuDOezX6CE66j4NnDoBHDqUwejoqHEZediXsqlx4+OZjlMYspM5+aA6pMs3jb6Bw2hq8sNBIVUopq0pDBRICiyUeVYsZTG/w4uamhpMTc7QpIpianoWvd3DNHeqMDmehY+C9GzPOGpr22nduJHNOdDfN4ZFC5eh7+woYv46CzGx/EIrfuabVhXmzwOuuorVxesa5FM4j5mVoSOfZlqzOHz4MB5/eht+4/OfR5Zl+dDHnsVT28exevmNFHpuY7IubPJiaVcAl68FBRFQXcXnmZZQn+aLuVzldig0sEC0RaVI+A450yXkimZKh/HAWe1J8WiJK9XXRXqr6KLgeQP6aQgeDUMXNIObPexkdzeefPEItu5qxtBUHTLOuezws0YYXL3Jh2s2ANdsBALqGKUkHExLDZQp5jE9k4U/UoeHnnkV2fwsdu/fg9Onx2km1TEfHeyMHeyMzWZOlodSp8QObCvOEnHMQ575G6bAm5gqob7ehksuo7nCfrhgAbOrzl4uoIMmkqY4ZFgEAijUhCkoqPRljklIZCk5B/tBlAGMMj25dE4c472sKKXj4vP/+6+HiYSSiEbq4Sr6EZ8YZvnsqIkNIJ+NG8GTyxzCFVcUkUrMYvHihehobcKG9WspaFPwSVJJIMj3ZQ8ixdN4KoHnXg7AS3Pv5FHgoR8IfeXQHMrBnutBxL0fXa3TWL2qHUtXLEVTSzPcPo12XRQ8FyJdFDxvQLSOaEqoX2ZQLGoJiRLcTgkb9k4JG7dgewJT6W4EvRGkjfOmyfTjdJrmA+/RiNTzLxGVnGSnOTVghpe99kHcfF0T5jRNoKVlCldfvYCdxEYTqB7TWTuRCYUEnz87yXSIcE4SzWzbChw8kEAiwbe43UbAFPL9qKku8dopIpJZRMJFNNYHsWjRAuYkgRuushGN1LKju5gnH9I0b2KhMBxFohUvO1eJHU+d0frDE88ulq0iadPqhCR912HikCQQhN0skpBy2Gk+ElGlciXm9SzGJydZb1G89Oh2ZNM2dC5bgAOne7Hn6BlkHQ2w+1px0/UbUBUF/u7vzqKlOozFHRHU1ybx6V8hCmOduykc8pQJXo2JF5J8iYNCWNNO3fjeY0fw7OZh9IxH+B5KTztRYYr1PXIa113aiUtWAasXAiyqOSRLSpihzJlFIpdA0DWXQpkmJouvd8GZo1ClgshlDeKzF/WQrluni/TTpYuC5w1IulCjI0UyfsjPDqGLtHGKOalMMno+jmDITqaeQI6dNlVysSO0EmEU8Kd/+pd4Yes2+EKXIhC+FX3dTiKCCG68sQprlwNXEtn4maActg5MMY0S9W7ECJ5jJw7hmVd24XDvDAYpfQYHAnznOgT8S9kRA2Y+lEaUbrk5hvm05urrgbmdlqlh8ihip4q5LF9GgT2vWKQ0ow3i5Q2lHMUEz/lcip1RM8rLkoaoTHFDmpMl08uZJ0oQvYHgsducJqBQzBSnoCyQrQI+GwL8jWDFAMM8O7/GA3cdlqk5jv27X8SVly/D44/bzWhcwDaFdPIIPnBHCkuWLKRJtRR9PUOYN68J4bAlAAsUFlnW8WyRuJP5H6E8+sbXgAOHNIvegdToAByZHppfs6j29aC2zov3vPdG1LbU8ulZCupJI7DtaMTE2ASioSqWU0GRLKsRMswwqZDxGgXhC8mNfZF+2nRR8LwRFSxGNEOu7IiFjJZyYCcQKqDsySjCmPaFlrtSRcokefRxdi6ik7170/BGpjAwuh2XrKnBsgUuXHtFFVbMbUEhMU0zyol8qsoIACGjnUQ133uO51MZ9Cctn4ttZgb56Wn4PUksmRPEmsXVWDE/xI4VxLxmZsvJN6vDCBpIdRe9FFAOIgpepOAxwb0kB80llaSyFKoW47ITUbn41ThdlQbLY6QWBQxln3HIlvHO/53K8uoc8Rk9J5+OiNVlPgv9Bbx8hSNnViS0K6yaL9Uo24uvnMWxUzM42ZPGzr29zHY9ZnKK4K5BfjaEtUtacO21wKolwFKCGx/zZuNdJTnVXX6iFNb5c6P4p+88j6G4C1OzbjTPbcfgIE1T7zKEQm7jU7rleqKgZTQd1XxsMYfsTwUe5nnIiaQsqQoLzJ93il9UCGs4/iL9dOmi4HkDKrIDSADYHQT56tjy6LKH5nk9m6dGDPoxMjVFbe7B9h078OzzL2DvfgqW5EpMTzfilruasOEy4LINNBnUmalFw/YchQ2rnZ9hq8IPvvMDPP3SFgylWpD03oKhTC2mqL3VNC7aD6sXNOLaq5jGaqAhwr7BxzRrPCirzilMljcTOBXRbIef3YU9XJ1IMqYsAGQZZlmOPHup0FLAHwSVPH/gwftURpXHS+kgtCPBI9J7/l8kdHT+qoNFI6htRthovthMip3f7zMOZNUcbDlkchmiPC/faWN1EqVQONIChI3l0fSPrTuAJ19MYsdrx+ApNSDiTqG6ei8Sk1tw6bowFs5pxzVXX4aO1laWyW4ET8nrJuIETvTTLO0m0msEfvhDYMe2JMubQDQ8gvbGg5jTMokr1q/AxrWLzJwyRVnbS6wvIihDauIiFYxjlAhIlXhR8LwVdFHwvBEViSjM9Oyo6cyKO4unM3D7s+yvNnb5IF54ilr7EWDPHsXIJOFwT6MUehJf+OPrcdcyBbxQxeZpitDOsLNzyTwYYbJf/S7w8iHg7Nl+1NSG+WMSbYFRZCYO4fq1HVi+OIK16xYgFCnBTXOugCTfSSSkbBl44jH+Dg3XC5lISKj7KBZOHdw4MARnKFRKboeZrDGDgL6ys1nFSo7DBCC6HVoaY5LPWxAph1q+Qf+sYWUrZSdLbJ0NvOOhKQvO/xssUkbdffyjDEWJ8igYHSEDMoxAVPAkTUxRgW9UOUq8L5/zmLghRWwfPjaL7/zzZuw46qCAr0fXipU4cwZo77BMy6424GPvp1BnGsYnzXS0vGuJDXX4cAZ///JLOL7fhmT/POQTQVqIHqxbGsbd9wBr1jILLiqBckvmsnLGx+CRc4n5yxGmuXxK+SL9tOmi4HkjkuAR5QJIUqgU7EX4wkFkS3GMT07h2Rd34ltf68PIKc10XIXaxmp87j8C9V1AJ82COsJ2USZRQHx0Fk899wS+/cNnUPTVIOv+CGZcK4iMZtmRiEDI43ddyQ7VAFy6iA9JG7Ofu9ix5VKaTY2jZCNa8NKcokjIZrU2TsSIIIkDDUPZ2ZxePpBKx6nNea9iZgg/FDVdpGn36sEzyND+GuofwOjoFMbOJvHB92zCymXzmYD8QRmDtDLFargcrjcUPEamsJPqGSEckUGGZUrnThL9lCh763mvnzfyWVIqnYIvoImgw9bwPRMyrGiLIUkB5fW5keKrZZEpiDHOn776TQoiopljx1gn7lmMj21H1DeKlQv24tbrr8ctN16DRGKK2bERZUUwMQFME7C8KMc+lcLEIHB0fw79J59Hy7xtuPmWeqy7ZDmWLpyPUNBrSpZJ+84JHkOV80X6qdJFwfMGlM0l4HbZkSzNmLlWNmgSJvD4Q8A3vjqMNNHL8PAw2ub04qYbO3DdDfVY3FlLwFGCz29DH3l4+34y/3PArh1TGB+Pmkji2ekJ1Ian4Xftwd23d+BXPrQcjhLNphJ1//Q0XIFWKwNGi5MqHb3SWkI0bLpkYsZoZZs7gDTzpdiVPN85rghkmi3r51jCYLJox6ke4I//13EKwfmY5O9q+cT4bvzu/7eanVavihM5UOurt6VrTafT5PgfJSs9a9KmsiNY8/p3neUkFwkvUQyaT7PJBIKegPFnFVhMxRhVyqJlnoWCUqkCTT0HBZXSEhrSLQ5MTk3yuo/3ODGTduCvv/wEdu5NIVlox+neGvh9IbgJu9oao7hsPXADzdL5REPyBaVnJiiE/Mg5vHjxtX48v3kEB46W0N1dh2g0inDEg6uucOF6ln9OUxk5MV82wsNCNg9HyBKUF+mnSxcFzxtSDslkHHa/3LJODE8Ucd8DD+KZx1wYG16PXMaBj3ykC+//EBCkQmcfQ8xHTMBafeyxxzBFdPT9R3sxMbociZkGavh6M/t7YjSB3/pUALfcQGYnb3tLRCsK4stbs9mRD5s4FZffZc65bA4+Lzsf/wlZSCA67HaiH95LATGTymPza9txqrsHSaZx4NAAhoZS+Pgdy3DDDTfAVVVjBNPH/+NxzE7NoVCyIxSicZMbxOf/QyMuodlRzIwi7Na6yyxEpta81xmsSL4K/UvBY/nA7Fbezvtdgmd8MolYrJrfaC7y90QigcP7j2Fh1xwzr8vn8xHZpBGMBsxIfomI0k470GazRu1cbvmH7Ob5mUwSbo9CFoC+EeA4Bamc01/5PwVMTUiI0/B17+V7XsQH37sG97znLriYTokJ5+we81yc5u7mV4F//EcQ8Y0hEHTC59mN1vajWL+iFpvWrMHijjlsizLUuSh33hL6BRI8o+UzsXeBmthS1CbC1awBTNOpqImOfoXI09Qgq6cKKUSTGoYFhqSAI8Bv/y7w0ktH0VwThX1mDL/5qVG8/65L+cgUZVQOs8UWzLBG//pB4NvfPIVqXz181Nrp3F5EQiO44Zp23HrzAsxrJ6TnO87NRiyWOZx93hDzVTC5mOTBDjtcDw+zdoL5Flo5ewiI8pHbbqB5xDRShSh+9TdfRM/MFdBSpHPaaVbs24ZrV57C7/3eh5CU9qcWP/IyO+rf7MaBUCMCgQD8FDQ3bIriC7fynfZp5NwUsvpXbDbuoTKgsQCI8ubiRTNkxXxLUpTnRJnvIvltivImsYdr9nqJgjFjxwwFZJ69ODsO/PonX0JVUwuuvXGumUO6ajXQFuizRtBk2TlrMUnzy8nXhIos3yxhpYv2p/Iiy5UCPuvKEIEKW3kxnMjg6Ud68NQzvRiaqmWttWGs6DUC61N3efCrd7Pp+JxLgZ0lC+ql4zX4wy/twOajNWhqnYOzg6Nm0fvrNvjwyQ87EeE7ZHHBmUCBAtCZJt9IH/B6ihkpMaMStKEsG0XRiKoSHhnmS+RR7IDoouD6ieT4Q1L58zucyLyG5Gcgh5TFrYSO1rixOwuE8tTu1PYynbzBAFx2F5wFNza/tBmPvfAS/uh//BF27ImRocPoaG3Gfd9sxPKl1I5yaLrYK/j8w49sxm9/4Qt4cusEgoGFyCbyuHxjDPfc24r3vmchLt/UgIZal/EnEN4QXYhjSWJeUfmrzkIT+UICwyMj+N63n8U//fM/4Pk9e3Hw4Ckc2NmLE4cO4I53d1IOCBGwo/o7MBy3GVNOJk3I54aneBCXX76Ucs1hrtmo9re+PIaJQAwNDVGaikkc3PMUPn77QlZGFiVH1ozY2Uohcy5pixoNSakDKdPMr6YqaJ8urdusjArxJGlKCSG5zaqC8tdk+buDsond0+FB1s7nMjkMdo/g4AGNXsVx4tQO7D+yF/39O7FxZQtyTNftEvJxo+B2mfdoeVWrrQQnSZJvbKaCQ3E7TgrTPE0tDxYvrkYk2olUrgHTCT7Lm7Q29Pbnv4zk+BYsaG03k03Pnj1hFjpzev1Ek8043h/CxOQ0HHKkkY4ffA57t38dg31nsH7tGuY5Do8WJ1IMFEnT8FgjPLImzsdvpquysdRuPJQvkfPHFclF+hF6xyOeuAkBBMKaGa6SOib4h9qSnVo8XESLuRwgv+SoqO0uaWve6nCjZxD4n88DX/3qIXTYPGh0enHDhjQ2XOrDNTcrstXG9IOY5CMPPQW8/CJwunsC3d3dWLAggktWe3H9tV6sYKcI8fXqkk5qStN/CbkcMmlKYmohA72VpEs8iuV8V57a/ATw99/aQYFhY+f0w12KIUIz5A8+k8Gcznpk+fzmnXH8zXf9NG2ccAeAnv69uCKawed/d8O5jfmmBoD//BtP4Hj4Kixd4kPvaV4bnMKf3RHG9e+zo0ABapzDVuUgzeeS2aRxuKazaQTcQeTIMi45Zfi7/DVmjlUl/8ouv8vXpIA8D895og0F+00TBD3+OE3Qh+XP4SP8zZPpw733tOCu91uPK8JA0EcmkVbhUPQC5R+iPJuYIwp5uyOOyeQgov4ob6ZJWMihmC+Y5TkUKDlOkPTow934zg/2YjTjxnjCD4evEZddtgBL5gH33g7UMS3KJVOGhx/cgS0nW7DrFAXTqB319QGkEkmsXOLHr/PeJVr9laKsSLilVYlElcmjKrrMalNIkZznvBgv13c5/vki/Ri94xFPxuBzdYAyJ5i1dAr8Z7lAS2QNaWqvzUHBU4Db6zAaPj6bwEOPvID/df8OhEKLcM2advzyB8L42Aeq0NAYhtufMxp5NmfDl/72y3j0qZPoPl3E4NAkGbcen/tcO255Vxjz51An6tXsZclEAm5qcLN+sYSOYWL+WEE7orLmrDhtJ6mNfb4AHOwgL706hrRHu38WiMYCNIdKWLckjqqqEAWmA2f60jja6+fvGdTUOdE30Is2DxHXVW2yLjEzM8NO4sHLLwzgdDoGvz+D+JQNjbVB2AZ2YP0VNXBZY9LIZrK0lBwUaFoNkPVCs8nJQ5FCW197DYcOHMK217Zh7+59OH78GFHYQezevRv7DuzD0WNHEZ+Zhdby8fAZt9tpirjv4DF897u7cOa0yzh2s6zvOU1RfObTbBbWS2Vrnr7Bftz3vYcwMj7MMvQhkUwjyDR8Lk0TUV2l4VUAJylDiaq4I08ZsRQpqVxeG+bNjWLVuoVYtrYL0ZoObN/VTVQ2SrT3Q+za+g1cunwF8+Uw/rQFXc1YsiHEVD04fNzJOh9GkShuNt6DttgIFlJx2LW4GcuuI5PNsC58xtcmxGpaT2anIX5jMbTMicjK1UX6cXrn+3jKwCHrseJFKoX1FKkt1bfJL8XpGdjZeRW8OpgAntsOPL8V2LYNCM5uwfvubsDHPh1DoDxCQ52LAzs8OH4UeORJajdq2LGpEwhWD+M9716IJfOBy9bUIBTIYXKmD7FQxHRYCw6oc5EdFbCm3ljJUJlRrTNNnErGFdNCoTkwBHz+9w8D9YsR0FxH5ntivBufubkD6y6hWcXiZLNF/O037Hh23yCq59UhnuhDcM9J/MmfXouWRdaayQFvAF/9mz34+82tptMVS2k43Vl84YYWXHkNy1vLaskVMT01ZhaCn2Z+jHuH2XmRqO74XtbPc4NmmVKNFiWLe4iABpBMDxuBHfQsQCnbgEy8wwiJa5nmhk3A3C4itr/vxg8PncXc9nWYN8eLl548hVuXPYH//AefMeWO80VTtKi++jfA7meGjHN5pCpHE8qD1U0taGUZ33enHZFgkdeIP9IUABTAph3NIQfRCCsjRJjGgrCOsvx5jL9pqen/9DvPYWJ2Lu9xYGhgGH/0+2tx3eV8jGULenvgdTBP27vxtW8cR9/QlUaxtM2pxlXX1KCqEehgGdZWGVXBh/oNPIuH5+jbOQqXwy9KNmuqScWSvkg/Su98H48FHFBwakzjdXIqWtWCPLB5KQjI+Dv27sYDjz6F+x7cjl37ZJK14N1XdeJTv14Fr1uWPTshcf++g4dw37dfxkMPvozZVDN6e4exmpr1P32hDe+6zo+WRj80xSefo6b2ayzH4r58Xr4P5oV5KvCzQ87XClUY1JylPa2M2+zMJ78mCdS2KArXEzX9Ssh+bLQfVbYxXHZ5rVxTTM+Gx54ex/G+STgCTkSrfCjRXly3vgZ1zRRg7AUOIjuXvZHCyWZ8FLGqMIVPBktieay9hO+iPLQ7bfBRusUpUfNEPdt37sQP7n8AP/jebgz2ZuH1tmLOnCCqq22orqeJduNSfOCDq3H55asQDrRiXFvlTHl4HwX0gUdpfm5GT+8e7NuXQLRzEZYurjIz3U8fm8T6+aNYtmohnEQw7Pf450cewZ4dRIS5mEEUnuYIUukZTPX1w1lIYNMlMdTVao93jZrR8KKNqTKZsAOiIniteitl/Qa1ZYVUvE7QCmM9dKK9M4pnnukx7b5z+7fRc/oFrF97CWJ+y1SK1rRj1eo1mDc/gs2bRzE5PYJDh1/AngNbMTR6FB0RN+o0LOlgg7hcRDaWyVUhjybdihSGrdNFwfMT6Z2PeBSPT0rS3hFLlNkCNerbKnn5fHgA+LO/lPAZNkO+ixdncOvVYXzmI/IjsJNn7Sj5ffjSPwNf/7s9FCjtRiOvW3oGv/mJdVixcBYRCQktBC9uy/NNkjBOMqaRWDwEeCqyRgxZOUQmduV84kPKn2ZlE0kUKCj/x991Y+/pDiN4UqUsO8JxLPSF8aX/0kZBY2nav/rzAJ7cexyhFfONk9m1Zxi/8t56bLiePyo9vi8+A7znN1JIF3KoadG0hRF4h07hn/76Bsg3mmaf0uz4795/Ft/+sjUhNdxwAvOWFHDz3S1Yv6mORZk27wNxoDwZqZQdkt8quvw0J06dNOsC7d8cwJF9KXRPZJC0F1G/cp5BSuMnxxDLO/AfPp7D+o0LMcE8HSWq+9xfPYUlCy9HMu41u21oJYvxcWD66DHcevlc/Oo9TtQ1qTqHjVPb6eIXkqaqqc/7/CykJrGawrLtE1QgWsW+yLbRkBSr9XN/8ApeO2tDZrYK6aQL8zvn4pI24EYix9Vr+ZhGr9geW3Zux/YtQbywM41jk9pBw4YbL2/FR98NLIwBEb3alzJvShonc1n+6UPZ5XOuvS/Sj9A7H/Fo3xhSzqWRH0vOiMSfhng+efIkXnj1ILa8ygpxV5lRjw0bGvCZT4SRm52wIms9fvz+H/0Rnnx5CpHAAszEC7juuiZ88pfbsHKJUETejIIV8yVrtEeHRsnE6RIuEjr8qM/yKUmbGyfuOcFTyVCFyj+ws6qDSYPuOZTB6X43kQR/IyrJ5mbgmEli1aIUfCG7MXXyWQ8e36zJSiE+l0K+ZwKtdSksWhkyHUekKUhf/ucpZDWq5s5gbKIHc6vDqI8MobmpEXv3HMT3vn8fHn5kDzIzS3HXXfX4PNHczbe1o3UOe5wtR8Q2S/SmPLuYrpdFreA6q+jRWBXmdrZi1eJ6hPwtODOQRaZUoPCxdo/Q6Nod13fi5ltqWGdFnDzTj699+4dIe1tonnUgOWszAnCc9W+z+VCktHzvrdVmkqhG8FOZCfjZJvHZgklPDm5Vr9BavpC1YoC0ngnvLeQLbK8UPK6g8Qddek0bll7aSnOrBvFp+XKIqM4exKlDTxEBphGricEb9qC1owVrV9Wh5G6CryaC4eEiZifPIGg/iaGTB9E7dAJdiy1TK2dEjtXMOs4xmjJ1kf4Fve0FTyVMv9Kpzid1jNnECDwhN2E3hQKZQAFlEkEp2iYz/H7/88Bv/MEwnnrFDV+0BrddOY3fuceDD91IkyKXxaloFX7vz9348t9SQB24Eo4pF67f6MTv/XYRn3hvGI3RKYTsJWpPB9zE81lH3iy/mXd6+D4tN0FVLBihSaEOmlq8185OqsXCSrxPUyBK7MiaK2SVgGwrT7CUtopmn4Kdz8njMxIfxpbnbXCHgnBFc0hlc0hMZbFhZRfaO1KwFdJorwviqScnMRmsYucPIT1rx+xELd51DdPkC7JM97mtr+HQ3jnIsu6Wra2lqVKP4TNpXLZhKY7vImr6i1dx+GQQsVgX/vh/TeKqm52oanSZRcLMksbwsJtFYctE4Cr6+J0mnIrH34pZdnjWscephbVycHtd6CAy+PqLJcwQCXW01dNkIoI5dBRdcztNucbiNnzzn8PYe8iHBQujGE4U0JMfR7AlhImjbrgmsmiKHcNt72pDneZssk6LuVkKUApbCk7F1BRtIWs2hmShjTlyJ1mFeZbNx/oj0qHpWKC5nHfKwZ9FJ5HUHZc54U+O4/TRIzg6Ogf9WIWHtjMfQ1Xw11mWW5B1tnQezOz4h5/+Og4OrsSe3i48t68dycQiXNHlgp8Kx52egLtEZZJ2mxG8rDNOM0+D+kRaF+lf0Nte8Ejg/CShUyEPTSwJoEzOQfPBhkRyVg/xcOClLVvwB//12zRd1pCJ/Vi2rAFf+K0IOhrcZkrDoUOH8Jf334dnn5xB0NWCTMKGRQuq8YXfDaGjI0x4n6Fg0QiTRkd8BpnktR+U7BSKN73XqeU0DFXyaJ0r0woqqlFXzzmgz4szyhWmjV/I4Qii4KzGwQMhJAsZfk4YrW5L5HD56hjq6uMsnxuZuAPPvJzFIGFBJOKFJ2lHbmIac+ecYl144A960UZN/sNHHLBRKFQ1KBLahcJ0AvnZvdj63A6m68IH7r0Dn/hEBxpbXQhquUFTHta1HOJmRE7oolwaK/Pm0EiYTQ4cmY6s50y6iBef3oxn9wVQXV2NSEzO8hLivQOYmBhgG9yPZ555gp9b0LlgPsJ1BWQonAu027RomTftY9d1IpM8go9/bB4FDoW06tyjfGuPMWVARPuTpMmvopJNo5eqTQt15s/xiBQPrxvnvhNz2iO49a5OpG0R7Nw7QSSVQN/AIfScfhTt9QEsmlNngOtwfBLu8EKcHWnEJM3GkPb1Sg8iXHoNS9fMNYpEznuXL2DGDCZnRkykuYT0RfqX9I42tYxAKjmQT+fh81ia2OUIYcd2J75znw2PPVyN3HQM9cEE/vyLHvz6h2Mm9kSbQOzpCeJ3vhTDqd4NFFZBOEuH8ZF7ffiD3w2iJhCHO9sHT2mKGp/qfIycyWeyRBdaTlS8nysm4WQv0HYxmj4gV6gOK/hMYFzqWYdml0tQlSdgVobWdeLhoBCzl1y8rC0BM9j9igsjo0PUyNWor6/C0FgSy5dUYUnzOOGcA6VUBGeODuJwNotqorWBYRsKFCSdYT9Wrosiq0homjunD3uwd/8eVNXXUchOYXq6hFS8AxH3KdxwayPe9ZEWM8IVsLNDmwXEKJw009SRZcennWSf4RHndwpG+zQ/az8tQhrWcXl6PA+ivqwLX/3HJEZKc9DSHuDVAqoDOXR12FDfHEJ/rgqzhQXw+dtp0lLE2DNojVShGPJhfMCD2iRf3QfMX3QU1189H4483yPzuUTEVQyZ+nFAHZxCvkDRneNBWa9rOswkMObHBu3Zqhnw+s1OdCipWSAa1ty0SazdWMR17y4gVTiD3tFpnB29HT943sem9WPxUqCFimVZDXDPzW488J3voi9Zg5Q7ikOHgcaGGnRG3PBE2fh8nd0ppDfDVi0wbUsgXqQfpXe8jyeVSlqRp+TGkZERvLZ9Hx59fB+2vNpPzR5EQ30Mn/1MFzZtjBknqhwUL770Iv7oT7+KwdEO2H0hdvA6/MWftuPaq4JmWoXPVUAuPQ2H0i0IDZDE3zzZPUUU5L+Ro4Ok2UsWieV1TXdVtK9F1p3WDl0//ps6R4bIxu7ykpndOHNS85QycMXYsWiCTYzE0VGbwtplfM6huVdBdPe4sHMyi6A/iImhLOr97DRtGcxbzEy6ckzTgSceS6PoDFCmlCh0ppGYzqLKF8T7372ICKDDTA6Vkz1A+6rik1K0srYylh2oVftKRHcqppVjjTFZ3Vqjd0UT8eyG9uD6+td3IBPoIrIs0eRNIuyzYWFHnVmSdXgmg/a2haiJBE1QocM9a8o1UkwhRsSW6c9SpjnwK5+aj7oaChD5beQbU2ShXiz7zhC/SGhXINCPVDXN2nPeXl0ScpPgsWEqPo5QOEyBU4QrVIVNl3YgWLUA27blDWLNZg/gyI5/wKp58xCrrTYLvc1dsgL98TCmporwZMYx2r+ZJlY3upbNpcJh/dpZVxLC5l0XBc9Pone84HFpHxiaBpNJaqrHYvjyV1rQ09OKufVtWNQ0hN/5VBob5Ocg/7oKdvztt4H/8ncFDFTdggEy4+9fcR/+7g9XoaOeppoWyqIJkMqwV7pryOdBIoghuPw5s8CW083r0+ycaSccfK9DwW0ubcOrQ8tt2uGguSJz4PxDfmWbzCv1EnMSapCAKKBICVAo8XmZMPypn4Ln9KlpFPwRlJjfyXgKJV8jbrlUv/L9NjcmumfxbDeRVjaK6jq32Uc8sW8/3vWuVhRdU4inp3DTpga8tPkUhc8YvM5ZM73KH3Piw7cUEKzLIm47A787C6eDaIumk4NmqqZASLBo/pW2vrHbwvxcOdjBSn4KGqKcgpe/0aTivz0ERj94bhIR3hIJMT8h/ub0YiLvxKnhNCZHG7Bnz1n0dr9KAdtNoWRH0EsTkUhIfuyhI4dw4/VhXPcuF+t4Eg4XpRNRUSZH9MSs2E1IAhuvxBfJY21nPSifcjqpxiT3tSJj2gN7lgfzZ2P+ZynAsrzPSWFbpMAK5f2IZGwIMpmN84Hlq/I4M/BDHDrWgsGZddj1yBQ2zKtHDVHgvCBw5x2KUn8KI5l2HB/zYe9oHWLttWjs0ECDE06iTBvfZw0wXKQfJ0vZvo1JfpWKg/knkbS16OGHH8YDDzxgphNozd2xsTF89KNLMH/5IjPsK7Tz3e9+F1/72tdMevr+xS8241Of+7TR/CLtVKn1lzXIVXmvl51I8S7PPvusuUe+xIo7wRr1eXOktDweh/HnTExMwE2rR2VScJvyEAwGMa7xZkIPUw+8v76+xnxWpLLuke9BI14nTpygNeY2Uw10TRHWKrt+0xY4OkLlvXbOr1MHO6iEiEhlUt1Uynj+fSIhIPU1nXXvCy+8YGagV1VVUWirLFbdqU5VBtWnjsbGRtMuGmFU+irn/v37TRmuu84aqnZTsOtZkVnC502Qsq+jUh5DlFcytUUrlvpx55134uqrl5m5e6r/v/iLv8CRI0esCALSZz5zCzZsaGFePGYPsR07duCll14yCFIJVfJ6kf4lvSMQz487mNUZxEw60g4PfufP0/jBniWYdS/G8dF9mLf2LL7wqSRWrG1C77ANg2MBfOiP7dhyeimyhSCW1ozh5c8mcd3iakzOJBCppjml/pW2we2bIMqZJgqImFlXL+7y4f7HonjslRAc9WFqPCDvycLjkO9Afg+vxeS2jDlgk3ObWtscQjXljiv1TbJEFYUIEVOJKGk2RdRhhoUzCPm88Hqc2LF1Br0zNiIhD1wBHxL5DD54ZZhKnr2RyCXCjv/dzUHm0Q2b146RmRNYko/gPXfPBYJOpJLs2LkQ/s/fPIlMaRrBgBMB1yJEAh6sb7PBL6eouw7ZVBRet0woZo95MkuCEgVKUGnpCkG1Il9oogJYjmJJ86j4mb8XinmathP4T//YiIQzgsWxKTiJSkZH/JhgHtM0o6aLThzddhK/dOci/O4XGylQU9i79yh8nmq4ed/o4UmsWNePW25diFn2ZY+HphvRRI5oKksUWyASU9fWciUOM4nUTxTKDFDoJfl7jhl32ymUnSmkidjybgcKGlHkLYoz1CiUu5SCm+nMOJJEgwWUvNZ6hCE21eoWN+7aQHN9zIGHDvhwprgej2/JYcGiKnQ1ADUUUqtXArNTDhw/3oy+vjbseNmHfK4GnauJbn0a/btIP4ne9ojnJ41qVQSPkMG3vvUtnD59+pyG3bBhBe69dyNWrlxJ9rJR02oKwHMGAUnzrl07H3/915fCv3ixSSNWEzLp6SC/k2xkJpdBCkJRf/u3f4vt27eb34V69u3bZz6LfhqIx++T4/l15KbpEkpXZa6ttbSqyjY1ZU0JmZ2dhau8TLDiWGIxm3lWyEj3qIwBf8DkU5pZKEfLQQjNTU5O0uzZg8HBQfO87j2HBkgSOLpP8Ud6v347v+7Pv1d5GhgYKOdT88L85tB37fklRNTX12eQzqpVLCflhhCd8qPlOoQi5QO68cYbTXraokbpK0pZ5a/UxxuR7v1/toMlNU26QjWVS2xmQ7r22c82EP20Gf7R97/6q78yyEaR30Jet98ew6JFEVNfoldeeQXf+MY3DKq8SD+ZLnzEI5VGvknb+5HHDJxZcqD8duI7/pZyzRBXzFJLeTGZJiPIt0KuTrODfOX7bnzzuRUYS9aiayqO65uG8Xv3ylavQpbab5hJfPHPaIY970RNbhK/cksjPv2Bk2iooZb3Z2FXGH2RiIWMmcjQJCF6GE9o+5kAvvgnAWzd24W8bz3iuQbjaB48m8BYjxerFjXArWVJJSXOMbGTHceNZI55IzIpOSg0eE1uT4dQj/pGiR2aH+XzKZUZX78VCzn4nAGUtM0uLaFvPEim93QgEPIim5xFerQXLdFOdBHQ2IPsnH6ilmkn+k70YTBdRFN9O06MjKO6uR5z57uJ4hy47+ExHOweRs38q1AMtGPKlsAshcGWPQF2qAZsXCdhwEzYNZ1W43GyQTQiVyZm0E70YdfMegWusP7MKB4R5izvm6Yw+8YDvHv2OJY0VyFl82E8HUL3GE2+MxSK08OoSx3F524p4boNdSbJr903gK4bb8Dp+AiGi/1I50awsb0LbZ380T2FvI0IMhNCPuEiShtmfYzCa3fDYWb3M6/kB6EVRURZsVEzcOucS8NZrEE+ZSOSm+BtKeTtNPPsGQowmZYupOJu+G1+uJ2WDy6ZmjSLsMl09rmKuGGVA/W5IWzpj2LnySCeO1iPtjV1WEV2bLDl8b4bWebjL+OHe4rk1TaMT87HjTfEEJVqpyJKOxRAmWV++F1rMOXJxBR2WfKWWFwL+Bueluzm/ROOSeYyBV85IvqdRm97xCPNV7Glg16P0Vb6vmvXLmzdutVoKdnt0norVsxH0wJNErS051/+5V/iqaeeMv6HO+5YjBtuIBM1N5MfrNgfIRchIVEwGDIIQVr6D/7gD3Dq1Cmj4aT1dNY7K9pabpJArLxyYPlQWsqHj3n0uqz5W3r2X0MVja009B7Fw0ibKl2hlLlz5xoNq9/c2sqTpLJoBnhzc9QgD+VLs8eF0v73//7fptzamlj31Nb6DSoRKhLS6OnpMWlVfFv/L9J9huSUYeUrj0IFL774omkDvUPv1jXVOavXtJHSvvLKK3HdLUtZKZY/RxHIen9DQwM6OzvN56efftpCczSdpACElDSYqDr3ON84OM+gDjn9SZV6VL0rP1pcXnl59dVXIf17zk9H8rMR9Y5KOwnZXHnlfHz8442YP3++4Ytvf/vbFn+4aBITaX7+89fiv//3laYOVIcPPvig5e8haWDh/PZW2v9PJPYOpwse8RTsE7TbaYen6+HMU714Uii5aEY

<p><i>&nbsp;</i></p> <p align='center'><b>З А П О В Е Д<span style='text-decoration: underline;'></span></b></p> <p align='center'><b>№140 </b></p> <p align='center'><b>&nbsp;&nbsp;05.05.2020г.</b></p> <p>На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл.63, т.39 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Летница &nbsp;и в изпълнение на Решение №68 от Протокол №6/30.04.2020 г. на Общински съвет - Летница</p> <p align='center'><b>НАРЕЖДАМ:</b></p> <ol> <li>Считано от 05.05.2020 г., цените за посещение на Парк &bdquo;Маарата&ldquo;, услуга предоставяна от община Летница на граждани, са както следва:</li> </ol> <p>&nbsp;</p> <table border='1' cellspacing='0' cellpadding='0'> <tbody> <tr> <td width='329' valign='top'> <p>За възрастни</p> </td> <td width='320' valign='top'> <p>4.00 лв. с ДДС /ден</p> </td> </tr> <tr> <td width='329' valign='top'> <p>За учащи</p> </td> <td width='320' valign='top'> <p>2.00 лв. с ДДС /ден</p> </td> </tr> <tr> <td width='329' valign='top'> <p>За паркинг</p> </td> <td width='320' valign='top'> <p>3.00 лв. с ДДС /ден за автомобил</p> </td> </tr> <tr> <td width='329' valign='top'> <p>За деца до 7-годишна възраст</p> </td> <td width='320' valign='top'> <p>Безплатно</p> </td> </tr> <tr> <td width='649' colspan='2' valign='top'> <p>Жителите на община Летница, след представяне на документ за самоличност /лична карта или паспорт/, не заплащат цена за посещение в парка.</p> </td> </tr> <tr> <td width='649' colspan='2' valign='top'> <p>Хора с увреждания, след представяне на документ за самоличност и&nbsp; документ от ТЕЛК &nbsp;/карта за паркиране/ се освобождават от заплащане на цена за посещение на парка и паркинг.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> <ol> <li>Заповедта да се сведе до знанието на гражданите, чрез поставяне на видни места на входа на Парк &bdquo;Маарата&ldquo;, на сайта на Община Летница,<b> </b>на профила на община&nbsp;Летница в&nbsp;социалната мрежа&nbsp;Facebook .</li> </ol> <p>&nbsp;</p> <p>Настоящата Заповед да се сведе до знанието на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.</p> <p>&nbsp;</p> <p><b>&nbsp;</b></p> <p><b>&nbsp;</b></p> <p><b>Д-Р КРАСИМИР ДЖОНЕВ</b></p> <p><i>Кмет на Община Летница</i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Съгласувал:</p> <p>адв. Станислава Давидова</p> <p>юрист</p> <p>&nbsp; <a href='/sites/default/files/upload/archive/users/user_1/2020-05/95875573_1125846967750820_8850923863198924800_n.jpg' target='_blank'><img src='/sites/default/files/upload/archive/users/user_1/2020-05/th_95875573_1125846967750820_8850923863198924800_n.jpg' border='0' alt='95875573_1125846967750820_8850923863198924800_n.jpg' class='left' /></a></p>

<p></p> <p align='center'><b>З А П О В Е Д</b></p> <p></p> <p align='center'>&nbsp;№ 131 /27.04.2020 г.</p> <p></p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p></p> <p align='center'>за изменение на Заповед №79/23.03.2020 г. на Кмета на Община Летница.</p> <p></p> <p align='center'>&nbsp;</p> <p></p> <p>&nbsp;</p> <p></p> <p>На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и Заповед № РД-01-239/26.04.2020 г. на Министъра на здравеопазването, и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната, Решение от 3 април 2020 г. на Народното събрание за удължаване срока на обявеното извънредно положение,</p> <p></p> <p><b>&nbsp;</b></p> <p></p> <p align='center'><b>Н А Р Е Ж Д А М:</b></p> <p></p> <p align='center'><b>&nbsp;</b></p> <p></p> <ol> <li>Изменям, считано от 28.04.2020 г., т. I, 1от Заповед №79/23.03.2020 г. на Кмета на Община Летница, както следва:</li> </ol> <p></p> <p>I.1. Посещенията на градски паркове и градини се допуска при стриктно спазване на следните противоепидемични мерки:</p> <p></p> <p>а) носенето на предпазни маски;</p> <p></p> <p>б) спазването на дистанция от 2,5 метра спрямо други семейства;</p> <p></p> <p>в) влизане в и излизане от парка единствено през отворените и обозначени за целта пунктове;</p> <p></p> <p>г) използване на обозначени маршрути за разходка;</p> <p></p> <p>д) забрана за употреба на алкохол;</p> <p></p> <p>е) избягване докосването на повърхности, в т.ч. сядане на пейки и тревни площи;</p> <p></p> <p>ж) съблюдаване на всички останали противоепидемични мерки и указания на лицата, изпълняващи служебните си правомощия.</p> <p></p> <p>Създава се т.1а, както следва:</p> <p></p> <p>1а. Посещенията на градски паркове и градини се разрешава само на следните лица:</p> <p></p> <p>а) деца до 12 години, задължително с техни родители или членове на техните семейства, но не повече от двама възрастни, във времето от 09:30 до 18:30 ч. всеки ден.</p> <p></p> <p>б) собственици на кучета, но не повече от един, във времето до 09:30 и след 18:30 всеки ден.</p> <p></p> <p>&nbsp;</p> <p></p> <p>Заповедта да се сведе до знанието на всички заинтересовани лица.</p> <p></p> <p><b>&nbsp;</b></p> <p></p> <p><b>&nbsp;</b></p> <p></p> <p><b>Д-Р КРАСИМИР ДЖОНЕВ</b></p> <p></p> <p><i>Кмет на Община Летница</i></p> <p><a href='/sites/default/files/upload/archive/users/user_1/2020-04/94834217_1562773643878590_6898251612393832448_o.jpg' target='_blank'><img src='/sites/default/files/upload/archive/users/user_1/2020-04/th_94834217_1562773643878590_6898251612393832448_o.jpg' border='0' alt='94834217_1562773643878590_6898251612393832448_o.jpg' class='left' /></a><a href='/sites/default/files/upload/archive/users/user_1/2020-04/94834217_1562773643878590_6898251612393832448_o.jpg' target='_blank'><br /></a></p>

<p align='center'><b>НСИ открива колцентър за пробното преброяване&nbsp;</b><b>от 20 до 30 април</b></p> <p align='center'><b>Включи се, защото си важен! </b></p> <p align='center'><b>При нужда от съдействие можете да </b><b>се</b><b> </b><b>обадите на телефон 02 9078 430 </b></p> <p>&nbsp;</p> <p>Националният статистически институт открива специален колцентър за <b>пробното преброяване.</b> От 20 април гражданите от цялата страна ще могат да задават въпросите си по преброителната карта на тел. 02 9078 430. Експертите ще имат техническа възможност да отговарят на над 40 обаждания едновременно, а работното време на телефонната линия е от 8.00 до 20.00 часа всеки ден, включително през празничните и почивните дни. &nbsp;</p> <p>Поради епидемиологичната обстановка в страната <b>пробното преброяване</b> на населението и жилищния фонд ще се проведе само чрез електронна преброителна карта. То е своеобразна &bdquo;генерална репетиция&ldquo; за същинското преброяване, което ще е през януари догодина. Такова преброяване ще има в целия Европейски съюз.</p> <p><b>Електронното пробно преброяване</b> на населението ще започне в 0.00 ч. на 20 април и ще приключи в 24.00 ч. на 30 април, като ще бъде достъпно за цялата страна. Всеки български или чужд гражданин, пребиваващ обичайно на територията на страната, може да се регистрира на <a href='http://www.e-census2021.bg/'>www.e-census2021.bg</a&gt; и да преброи жилището, в което живее, и своето домакинство. Регистрацията се извършва с ЕГН, номер и дата на издаване на валиден български документ за самоличност.</p> <p>Попълването на преброителната карта, чийто образец можете да видите на страницата на преброяването <a href='http://www.census2021.bg/'>www.census2021.bg</a&gt;, ще бъде възможно само от територията на страната както чрез компютър, така и чрез преносими мобилни устройства по всяко време на денонощието в периода 20 - 30 април 2020 година.</p> <p>На случаен принцип ще бъдат определени и домакинствата, които ще получат покана да попълнят анкетни карти за изследвания за репродуктивните нагласи и миграционното поведение на населението.</p> <p>Целта на предстоящото пробно електронно преброяване е да се тества приложението за събиране на данни и да се прецени дали въпросите са</p> <p>разбираеми и правилно конструирани. След успешното попълване на електронната преброителна карта на потребителите, ще бъде осигурена възможност за бележки, коментари и препоръки по отношение на дизайна, бързината и потребителската насоченост на приложението. Това ще спомогне да бъде подобрен инструментариумът за провеждането на същинското преброяване.</p> <p>Останете вкъщи! Пребройте се електронно!</p>

<p align='center'><b>ПОКАНА</b><b></b></p> <p align='center'><b>&nbsp;</b></p> <p align='center'><b>ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ НА </b></p> <p align='center'><b>СЪВЕТ НА ДЕЦАТА</b><b></b></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </b><b>Предстои провеждане на процедура за избор на членове на Съвета на децата към председателя на Държавната агенция за закрила на детето.</b>&nbsp;Съветът на децата е консултативен орган към Председателя на Държавна агенция за закрила на детето, който работи от 2003 г. в изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето. Целта му е да насърчава детското участие в процесите на изработване на политики за деца и вземане на решения. Съветът на децата включва представители на младите хора от всяка административна област и на децата от уязвими групи като им дава възможност да обменят знания, умения и ценности и да взаимодействат с държавни и неправителствени организации на национално и регионално ниво.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Председателят на Държавна агенция за закрила на детето е утвърдил процедура за избор на членове на Съвета на децата. Съгласно процедурата, кметът на общината назначава комисия която да разгледа постъпилите кандидатури и извърши подбор за членове на Съвета на децата и ги предлага на Областния управител. От своя страна Областният управител извършва подбор на кандидатурите, подадени от всички общини и представя трите номинирани за областта за всяко направление. Комисия определена от Председателя на ДАЗД, извършва класиране на постъпилите кандидатури от областите съгласно критериите, описани в чл. 5 на процедурата. Първият класиран е титуляр за съответната област, а вторият класиран е заместник на титуляря в Съвета. Заместниците участват в заседанията на Съвета, когато титулярят е възпрепятстван и подпомагат дейността му на местно ниво.</p> <p><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Община Летница</b>&nbsp;открива процедура за избор на членове на Съвета на децата. Процедурата цели подобряване на механизма за детско участие на национално ниво чрез гарантиране на широка представителност на децата и ангажиране на органите на местното самоуправление, гражданското общество, медиите и бизнеса в популяризирането и подбора на кандидатите.</p> <p><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp; За членове на Съвета на децата могат да бъдат предлагани кандидатури на деца на възраст до 18 години</b>.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; По този начин се дава увереност на младите хора и децата от община Летница, че тяхното мнение е важно и то ще бъде взето предвид от всички ангажирани страни, гарантиращи правата на децата.</p> <p><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Община Летница отправя покана за представяне на кандидатури в направленията, съгласно чл. 3 от Процедурата за избор на членове на Съвета на децата,&nbsp;</b>както следва:</p> <p><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </b></p> <p><b>&nbsp;</b></p> <p><b>&nbsp;</b></p> <p><b>&nbsp;&nbsp; А</b>.Членове на училищни форми за самоуправление, съгласно чл. 171 на Закона за предучилищното и училищното образование, или на детски/младежки съвети, парламенти и др.;</p> <p><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Б</b>. Представители на детски и младежки инициативи и програми, финансирани от бизнеса;</p> <p><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp; В.</b>&nbsp;Представители на неправителствени организации, работещи с деца, както и потребители/ доброволци в социални услуги за деца;</p> <p><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Г</b>. Индивидуални кандидатури.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <b>Кандидатите за членовете на Съвета трябва да отговарят на критериите по чл. 5 от Процедурата за избор на членове на Съвета на децата, а именно:</b></p> <p>o&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Активност</p> <p>o&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Креативност</p> <p>o&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Толерантност</p> <p>o&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ангажираност към обща кауза</p> <p>o&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Умение за водене на преговори и участие в групови дискусии</p> <p>o&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ориентираност към резултати</p> <p>o&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Организаторски умения</p> <p>o&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Доказани умения да работи, мотивира и обединява децата от областта</p> <p>o&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Умение за изказване на позиция от името на другите деца от областта</p> <p>o&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Възможност за пътуване без придружител (не се отнася за деца от уязвими групи, които имат нужда от подкрепа).</p> <p>o&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Относно избора на деца бежанци да бъдат взети под внимание следните изисквания:</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Детето да е получило международна закрила;</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Детето трябва да владее достатъчно добре български език , за да може да общува с всички членове на Съвета</p> <p><b><i>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </i></b><b>Всяко дете може да кандидатства в едно от посочените направления!!!</b></p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ако дете кандидатства по направление <b>А</b>), <b>Б</b>) или <b>В</b>), то е необходимо към формуляра за кандидатстване да бъде прикрепен протокол или друг документ, доказващ решение за номинацията.</p> <p><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Децата могат да кандидатстват и индивидуално</b>.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ролята на детето е представителна. Всяко дете кандидатства по местоживеене и посочва настоящ адрес на територията на община Летница.</p> <p><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Документите на кандидатите</b>&nbsp;&ndash; Формуляр и Мотивационно писмо по образец, се подават в Община Летница&nbsp;&nbsp;<b>до 22 май 2020</b>&nbsp;г., всеки работен ден от 8.00 часа до 16.30 часа, в стая 207 на Община Летница или на имейл - <a href='mailto:letnitsa@mail.bg'>letnitsa@mail.bg</a></p&gt; <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Цялата информация за кандидатстване по утвърдената Процедура, както и формулярите за кандидатстване за избор на членове на Съвета на децата са публикувани на интернет-страница на Община Летница.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>За контакти:</p> <p>Рени Миткова &ndash; Младши експерт 'Образование, култура, социални дейности, програми и проекти'</p> <p>&nbsp;</p> <p>тел.: 06941/2557, стая.207 в сградата на Община Летница</p> <p><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </b><b></b></p> <p><b>&nbsp;</b></p> <p><b>Приложения:</b></p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.Формуляр за кандидатстване</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2.Мотивационно писмо</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3.Процедура за избор на членове на Съвета на децата</p>

От 01.04.2020г. Община Летница, съвместно с Агенция по заетостта, чрез Дирекция „Бюро по труда“ – гр. Ловеч, започва изпълнението на Национална програма 'Предоставяне на грижи в домашна среда', със срок на действие до 31.12.2020 г.

За включване в програмата от Дирекция „Социално подпомагане“ – гр. Ловеч, са одобрени 24 лица, попадащи в целевите групи и отговарящи на условията на програмата, на които ще се предоставят следните услуги и ще се подпомагат при извършването на следните дейности в домашна среда:

- Доставяне и/или приготвяне на храна, помощ при хранене;

- Пазаруване – снабдяване с необходимите продукти и лекарства;

- Помощ при поддържане на личната хигиена;

- Поддържане на хигиената в жилищните помещения, обитавани от лицето;

- Други грижи в домашна среда (палене на печка, цепене и внасяне на дърва, почистване на сняг).

За всички обслужващи лица (домашни помощници) са осигурени необходимите лични предпазни средства, отговарящи на изискванията за безопасност и опазване на здравето на работещите и на лицата, които ще обслужват. Във връзка с разпространението на COVID-19 в страната и обявеното извънредно положение, обслужващите лица са инструктирани да спазват стриктно мерките за хигиена и инструкциите на здравните власти.

За всички отпаднали при първоначалния подбор кандидат-потребители, Община Летница, както вече Ви уведомихме, предоставя следните услуги:

- Закупуване на хранителни продукти, стоки от първа необходимост със собствени средства на потребителя;

- Заплащане на сметки за ток, вода, телефон и др. със средства на потребителя;

- Съдействие при закупуване на лекарства със средства на потребителя;

- Съдействие за посещение и консултация при личен лекар или др. специалист, както и съдействие за представяне на документи за явяване на ТЕЛК.

Изпълнението на тези услуги ще се извършва от служителите на Домашен социален патронаж, а заявки ще бъдат приемани на телефон 0884 704 240 всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа.

ЩЕ ВИ ИНФОРМИРАМЕ СВОЕВРЕМЕННО ЗА ВСЯКА СЛЕДВАЩА МЯРКА, КОЯТО ЩЕ ПРЕДПРИЕМЕМ.