ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

Община Летница депозира проект 'Повишаване квалификацията на служителите в община Летница чрез обучения' в ОП 'Административен капацитет' по Приоритетна ос ІІ 'Управление на човешките ресурси', Подприоритет 2.2 'Компетентна и ефективна държавна администрация', Бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-14. Проекта включва обучения по ключови компетентности за служителите от общинската администрация.

Община Летница депозира Проект 'Повишаване квалификацията на служителите вОбщина Летница чрез обучения' по Оперативна програма 'Административен капацитет', Приоритетна ос ІІ 'Управление на човешките ресурси', Подприоритет 2.2.

Община Летница кандидатства за финансиране по Проект „Красива България“ 2014 година, Мярка 02-01 „Подобряване на социалните услуги от резидентен тип“, с Проект: „Подобряване функционалността на „Център за настаняване от семеен тип"", който включва доставка и монтаж на асансьор, изграждане на рампа, подмяна на котелна и отоплителна инсталация, монтаж на слънчеви колектори.