ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

В изпълнение на Споразумение за отпускане на безвъзмездни средства в рамките на механизма за свързване на Европа: WIFI4EU, AGREEMENT No. INEA/CEF/WiFi4EU/2-2019/001706-002209, Община Летница изгради изцяло нова публична безжична (WI-FI) мрежа, със зони за безплатен достъп. Това стана възможно след спечелено финансиране от Европейската комисия през лятото на 2019 г. С високоскоростен безжичен достъп до глобалната мрежа вече са външни и вътрешни точки в района на общината, както следва:

  • Младежки център гр. Летница;
  • Детска площадка, волейболно и тенис игрище, и прилежащите пространства в центъра на гр. Летница;
  • Централен площад пред Кметство с. Крушуна;
  • Пенсионерски клуб с. Крушуна и прилежащите пространства;
  • Парк „Маарата“.

Зоните са определени така, че да предоставят услугата на места посещавани от максимален брой хора.

При избор на безжичната мрежа WiFi4EU от мобилното устройство потребителят трябва да потвърди достъпа чрез заредената страница, за да се свърже успешно. Връзката осигурява скорост на изтегляне от 30 Mbps до български и международни доставчици на интернет и може да обслужва над 50 потребители едновременно.

Изпълнител на системата за Wi-Fi зоните в Община Летница е „Българска Телекомуникационна Компания“ ЕАД.

Голямата цел на ЕС е чрез подобряване на интернет връзката да стимулира услуги като електронно правителство, електронно здравеопазване, онлайн банкиране, видео обаждания.

 Във връзка с реализацията на Националната програма „Предоставяне на грижи в домашна среда“, от 20 февруари 2020г., Община Летница обявява прием на документи на лицата, попадащи в следните целеви групи:

  • Хора с от 80 до 89,99 на сто степен на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане с определена чужда помощ
  • Хора на възраст над 65 г. в невъзможност за самообслужване, които не са освидетелствани по съответния ред от органите на медицинска експертиза в Република България.

За целите на Програмата „хора на възраст над 65 г. в невъзможност за самообслужване, които не са освидетелствани по съответния ред от органите на медицинската експертиза в Република България“ са лица, които:

  • са навършили 65 г. възраст към момента на подаване на заявлението за включване в Програмата живеят сами и/или нямат близки и роднини, които да им оказват подкрепа
  • са в невъзможност за самообслужване и не могат самостоятелно да задоволяват своите ежедневни потребности от битов характер (пазаруване, приготвяне на храна, хранене, поддържане на лична хигиена и хигиена на дома). 
Община Летница започва изпълнението на проект „Обновяване и модернизация на читалище” по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския замеделски фонд за развитие на селските райони.
Информация за приключил проект „Звено за услуги в дома – грижи за независим живот“, Договор № BG05M9OP001-2.002-0031-C001, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“ с финансовата подкрепа на Оперативна програма 'Развитие на човешките ресурси' 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
Информация за проведена заключителна конференция по проект „Звено за услуги в дома – грижи за независим живот“, Договор № BG05M9OP001-2.002-0031-C001, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“ с финансовата подкрепа на Оперативна програма 'Развитие на човешките ресурси' 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
Покана заключителна конференция по проект „Звено за услуги в дома – грижи за независим живот“, Договор № BG05M9OP001-2.002-0031-C001, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“ с финансовата подкрепа на Оперативна програма 'Развитие на човешките ресурси' 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
Информация за приключване на проект „Звено за услуги в дома – грижи за независим живот“, Договор № BG05M9OP001-2.002-0031-C001, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“ с финансовата подкрепа на Оперативна програма 'Развитие на човешките ресурси' 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд