Проекти в процес на реализация

Име на проекта Източник на финансиране Период на изпълнение

Стойност на
проекта в лв.

1. Проект "Целево подпомагане с топъл обяд в община Летница

Проектът се финансира по Целева програма "Топъл обяд до дома в условията на извънредна ситуация 2020г.", съгласно Договор №ФС01-0569/30.04.2020г. сключен между Община Летница и Агенция за социално подпомагане.

 

01.05.2020г.- 24.07.2020г.

 

 

8 410,00 лв.

 

2.

Национална програма "Предоставяне на грижи в домашна среда"

Програмата се реализира със средства от Държавния бюджет, съгласно сключен между Община Летница и Агенция по заетостта чрез Дирекция "Бюро по труда" гр. Ловеч Договор № 406-0022-20-11024/30.03.2020г.

01.04.2020г.- 31.12.2020г.

84 222,00 лв.
3.

Проект "Обучения и заетост"

Проектът се реализира със средства от Държавния бюджет, съгласно сключени между Община Летница и Агенция по заетостта чрез Дирекция "Бюро по труда" гр. Ловеч договори:

- Договор №ОЗ-ХУ-04-06-675#19/11.12.2018г.

- Договор №ОЗ-ХУ-04-06-2660#6/08.02.2019г.

 

11.12.2018г.- 28.01.2021г.

08.02.2019г.- 28.02.2021г.

 

265 746,36 лв.

4.

Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания

Програмата се реализира със средства от Държавния бюджет, съгласно сключени между Община Летница и Агенция по заетостта чрез Дирекция "Бюро по труда" гр. Ловеч договори:

- Договор №406-0234-19-11009/29.08.2019г.

- Договор №406-0256-19-11009/14.10.2019г.

 

29.08.2019г.- 31.08.2021г.

 

14.10.2019г.- 20.10.2021г.

 

48 907,00 лв.

5.

Механизъм лична помощ

Финансирането и реализирането на Механизма се осъществяват чрез сключено Споразумение между Националния осигурителен институт, Агенция за социално подпомагане и Община Летница на основание чл.2, ал.11 от Наредба №РД-07-7 от 28.06.2019г. за включване в механизма лична помощ. 05.08.2019г.- безсрочно

Преведени средства към

31.12.2019г.- 21 826,47лв.

Преведени средства към

17.06.2020г.- 76 038,42лв. 

Преведени средства към

18.09.2020г. - 122 927,92лв.

6.

Рехабилитация на улици на територията на община Летница

Финансирането се осъществява по Договор №BG06RDNP001-7.001-0003-С01/03.09.2020г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програма "Развитие на селските райони за периода 2014г. - 2020г. В процес на реализация 1 170 864,34 лв.