ТСУ и КР

О Б Я В А Община Летница на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава, че е изработен проект на ПУП-парцеларен план за обект: АМ „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния проект на НКСИП≡км 167+572 по техн. проект от 2020 г. (след пресичането с път III-301) до км 189+344 от идейния проект на НКСИП≡км 190+771.67 по техн. проект от 2020 г. (след пресичането с път III-303) на територията на гр. Летница, с. Горско Сливово и с. Крушуна, община Летница, област Ловеч. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да се запознаят с предложения проект в сградата на община Летница и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.